Startskott för detaljplanering av centrum

Under Planutskottets sammanträde idag tisdag godkändes start-PM för Gustavsbergs Centrum. Det är ett startbesked att detaljplanearbetet kan påbörjas.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggandet av nya bostäder, verksamhetslokaler och handel så att Gustavsbergs centrum ska kunna bli ett livskraftigt centrum med liv och rörelse och trevliga miljöer att vistas i.

- Det är så roligt att vi nu äntligen kan börja förverkliga visionen om ett attraktivt centrum med liv och rörelse, butiker, kultur och samlingspunkter. Med fler människor som rör sig i centrum ökar också tryggheten under dygnets alla timmar, säger Kristina Lång (C), planutskottets ordförande.

Planen bidrar till ett fungerande trafiksystem för hela centrala Gustavsberg. Vägnätet ska ses över så att det anpassas efter dagens och framtidens behov. En del som kommer tas upp i detaljplanearbetet är att skapa parkeringsplatser för centrumverksamhet, idrottsverksamhet och boendeparkering. En övergripande målsättning är att i så hög grad som möjligt samutnyttja parkeringsplatserna.

Gustavsbergs centrum ligger inom riksintresset för kulturmiljövården och bebyggelsen ska gestaltas för att anpassas till platsens specifika förutsättningar med höga kultur- och naturvärden.


I budgeten för 2020-2022 har Majoriteten även lagt ett uppdrag till Kommunstyrelsen att ta fram ett arkitekturprogram som ska vägleda arbetet med detaljplanering, gestaltning och bygglov, för att säkerställa att vi bygger ut våra centrumområden hållbart och långsiktigt.

Medborgarna kommer att få möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen under andra halvan av nästa år då planen är på samråd. Därefter ska detaljplanen granskas och beräknas bli antagen under första kvartalet år 2022.