Bra start på arbetet med att få Värmdö att surra

Värmdö kommun har ett pågående arbete för att gynna bin, humlor och andra pollinatörer bla genom att ge plats för ängsblommor på parkmark. Under året har gräs tagits bort på flera mindre ytor och ängsfrö såtts vid Hemmesta sjöäng.

Vid nya planteringar i stadsparken har pollen- och nektarrika växter valts. Även i Strandviks park har ett flertal pollen- och nektarrika växter planterats.

- Pollinering är en mycket viktig ekosystemtjänst som människor är beroende av. Därför är det roligt att projektet kommit igång så bra, säger Kristina Lång - kommunalråd (C).

Vi har de senaste årtiondena sett en drastisk nedgång i artrikedom och antal växtarter som är beroende av pollinatörer, samt en minskning av pollinatörer som humlor, solitära bin, fjärilar, skalbaggar och blomflugor. Globalt sett tillgodoser grödor som i någon mån beror av insektspollinering ungefär 90 procent av vårt C-vitaminbehov.

Tekniska nämnden växlar nu upp arbetet med att gynna pollinatörer och fattade i veckan beslut om en åtgärdsplan för arbetet.

Under 2020 påbörjas arbetet med att förbereda och utarma ytor vid Mölnvik, Brunn och Älvsby med sikte på att så ängsfrö hösten 2021. Vidare planeras under 2020 att olika fröblandningar sås på nyanlagda restytor samt att placera ut ett antal bihotell och skapa sandblotta på lämpliga platser i kommunen. Även andra aktörer i kommunen kan involveras, som skolor och bostadsrättsföreningar.

Föreslagna åtgärder bedöms på sikt kunna gynna pollinatörer och kan samtidigt skapa trevliga miljöer. För att kunna följa effekterna av insatserna är det bra med en uppföljning av artantal och kärlväxter samt täckningsgrad för blomning under vissa månader.