Historiskt resultat i socialnämnden

Ett målinriktat arbete med mer effektiva processer och mer fokus på individen – det är anledningen till att Socialnämnden idag kan ge ett bättre och mer anpassat stöd till de som behöver det. Och för första gången på över 10 år redovisar nämnden ett överskott i sin verksamhet.

Nämndens resultat för 2020 är +10 miljoner kronor vilket kan jämföras med underskottet 2019 på -12 miljoner. Socialnämnden har genomfört ett stort förändringsarbete i syfte att säkerställa insatser av god kvalitet och samtidigt minska kostnaderna.

- Idag är våra insatser mer anpassade efter individen, och genomsyras av en tro på att människor kan och vill komma tillbaka till ett självständigt liv. Vi samarbetar också mycket över nämndgränserna för att ingen ska hamna mellan stolarna. Att vi går med överskott betyder att vi genom nya sätt att arbeta använder skattepengarna på ett betydligt mer effektivt sätt, säger Anette Snejbjerg (C), vice ordförande i Socialnämnden.

Det nya arbetssättet inom beroendevården, Case management, som syftar till att snabbare hjälpa personer ur sitt missbruk, har sänkt kostnaderna och ökat kvalitén inom verksamheten. Metoden innebär ett mer personligt stöd och träningslägenheter istället för stödboenden. Uppföljningen visar att förändringen har medfört att en majoritet av personerna idag är nyktra och drogfria eller har minskat sitt missbruk. För de som fortfarande har behov av insatser från kommunen är dessa nu bättre anpassade till individen.

Genom arbetsmetoden Signs of safety där socialtjänsten i högre grad involverar och engagerar barn, föräldrar och andra i familjenätverket har externa placeringar kunnat minska och placeringar som görs sker i första hand inom familjenätverket. Detta är en stor fördel för barnet samtidigt som det minskar kommunens kostnader.

Genom att anpassa personalresurserna efter aktuella behov har även nämnden minskat kostnaderna för inhyrd personal och köp av externa verksamheter samtidigt som kvalitén i verksamheterna ökat. Även kostnaderna för mottagandet av ensamkommande barn och unga har minskat under året till följd av förändrade arbetssätt.