Oansvarigt att driva folkomröstning

Gemensamt uttalande från M, C, L och Mp i Vaxholm:

Ett folkomröstningsinitiativ är på gång för att bevara Norrbergsskolan. Det är ett försök från oppositionen att riva upp det beslut som kommunfullmäktige fattade redan 2011 med stor majoritet (21 röster för och 10 emot). Ett beslut som nu håller på att verkställas.

Nästa år kommer Kronängsskolan stå klar. Moderna och ändamålsenliga lokaler kommer erbjudas elever, personal och Kulturskolan (som idag befinner sig i en trång källare på Norrbergsskolan). På kvällstid kan skolan fungera utmärkt för föreningsliv, kulturevenemang och liknande.

Det är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Waxholmspartiet som står bakom folkomröstnings-initiativet, vilket föranleder ett antal frågor från oss som företräder majoriteten:

1. Vilka verksamheter ska få sparbeting för att finansiera en folkomröstning som kan kosta 2 till 3 miljoner kronor?

2. Hur ska ett ”bevarande” av Norrbergsskolan finansieras? Inför beslutet att ersätta Norrbergsskolan med en annan högstadieskola 2011 stod det klart att en renovering och utbyggnad av Norrbergsskolan skulle bli dyrare än att bygga en ny. Investeringsbudgeten för Kronängsskolan är cirka 180 miljoner kronor. Därför fattade kommunfullmäktige beslut om att bygga skolan intill stadens idrottsanläggningar för att kunna frigöra tomtmark till försäljning och därmed finansiera den nya skolan. Om Norrbergsskolan ska vara kvar omöjliggörs ny bebyggelse. Hur ska S, V och WP finansiera den nya skolan? Hur mycket mer ska vi vaxholmare betala i skatt för att bevara Norrbergsskolan?

3. S, V och WP vill gärna framhärda att en folkomröstning om Norrbergsskolan skulle gagna demokratin i Vaxholm. På vilket sätt? Det hade kunnat gagna demokratin om initiativet till en folkomröstning kommit innan beslutet i november 2011. Att försöka få medborgare att tro att det går att ändra på en rivning av Norrbergsskolan kvart över tolv är att föra alla bakom ljuset. Alliansen gick till val på att bygga en ny skola, idrottshall och kulturcentrum för ett ökat elevunderlag, med moderna och anpassade lokaler samt som ersättning för Norrbergsskolan. För detta fick också den politiska majoriteten väljarnas stöd i valet 2014.
Alliansen i samarbete med Miljöpartiet går nu vidare med att förädla den fina miljön på Norrberget. Vi har utlyst en markanvisningstävling med tydliga kravspecifikationer till byggföretag. Norrberget ska bli en integrerad del av Vaxholms stad, tillgängliggöras för alla genom en strandnära promenad och en levande stadsmiljö. Det ska byggas hållbart och med en hög arkitektonisk kvalité som tar hänsyn till vår unika miljö i Vaxholm. Under denna process tar vi också ytterligare steg med nära medborgardialoger.

Lars Lindgren, gruppledare M
Malin Forsbrand, gruppledare C
Michael Baumgarten, gruppledare L
Anne-Charlotte Eriksson, gruppledare MP