Svar på de många faktafelen i "viktigast i vaxholm"

Pamflett

Majoritetens svar på faktafelen i pamfletten ”Viktigast i Vaxholm”

1. Exploateringskartan som visas på sid. 2 är inte den karta som ligger till grund för Vaxholms exploateringsprogram som antogs av Kommunfullmäktige 2013. Kartan som oppositionen, Bevara Norrberget och Vaxholms vänner använt är en utredning från 2011 av konsultfirman Milles & Milles. Deras översiktskarta av kommunal mark på Vaxön låg till grund för förvaltningens och politikens utredning, som resulterade i att ett flertal platser ansågs icke lämpliga för exploatering. Det antagna exploateringsprogrammet hittar du här: www.vaxholm.se/Exploateringsprogram....pdf

2. Totalt planeras ytterligare 240 bostäder på Vaxön fram till och med 2030, inte 1500 som Bevara Norrberget med flera hävdar. Räknar vi in planerade bostäder på Resarö landar vi på ca 360 nya bostäder fram till 2030.

3. 360 skyddsrumsplatser ska ersätta de nuvarande 400, vilket inte innebär att skolan ej kan rivas utan enbart att kommunen har ett ansvar för att ersätta de gamla skyddsrummen med nya.

4. Infrastrukturen är ej begränsande. Vägar och avloppsrening räcker till för den planerade utbyggnaden. Under framtagande av exploateringsprogram och nya detaljplaner inhämtas underlag för dessa frågor från representanter för Roslagsvatten, Trafikverket och SL/Arriva. Trafikpåverkan av 300 bostäder på Norrberget blir knappt 1 % av dagens 8000 fordonsrörelser per dygn, d v s 80 bilar per dygn. 70 % av alla pendlare i Vaxholms kommun reser kollektivt.

5. Vänsterpartiet hävdar att exploatering av Norrberget är ekologiskt och ekonomiskt olönsamt . Vi hävdar tvärtom att det är bättre för miljön att bebygga redan hårdgjorda ytor och förtäta stadsdelar med närhet till kollektivtrafik, skolor och service, än att i första hand exploatera orörda grönområden långt ifrån grundläggande samhällsservice.

6. Bostadsområdet Kulan innehåller 270 lägenheter och inte 160 som Bevara Norrberget med flera hävdar.

7. Ekonomiska effekter – hur kan våra beräkningar skilja sig åt så mycket? S hävdar att slutbetalning är gjord för Campus och nya skolan 2017, men det handlar om överbryggningslån som vi är skyldiga att betala tillbaka. Vi i majoriteten vill betala av detta så snart som möjligt. Att öka lånen är uppenbarligen inget problem för S, V och WP, de sistnämnda som dessutom gick till val på att sanera Vaxholms ekonomi och minska låneskulden. Får vi inte in 285 MKR till den gemensamma kassan kommer vi behöva öka skatten succesivt för att kunna bibehålla kvaliteten på samhällsservicen till våra medborgare. Den stora skatteeffekten kommer runt 2025, om nya beräknade skatteintäkter uteblir.

8. Vi i majoriteten planerar för hyresrätter (och inte bara bostadsrätter som våra motståndare hävdar). Staden har avtal med Vasallen om 51 hyresrätter på Rindö med byggstart 2018, kommunen planerar för 25 mindre hyresrätter bredvid kommunhuset samt Akelius som har fått planbesked för 60 mindre hyresrätter i området Kulan. Totalt 136 nya hyresrätter.

9. Vad bygger skärgårdsidyllen på för bild? Jo, små röda stugor och enfamiljshus, vilket inte är särskilt hållbart boende för en ökande befolkning i en nära framtid. Med det sagt värnar vi naturligtvis vår unika kulturmiljö, vilket också har tagits hänsyn till i det vinnande alternativet för Norrberget.

10. 2014 var Norrberget och skolorna valets viktigaste fråga för oppositionen. För Alliansen var beslutet redan fattat och skulle verkställas under nästa mandatperiod. Vi har grävt fram debattartiklar och gamla valprogram för den som hävdar att ingen diskuterade frågan och väljarna därmed har förts bakom ljuset.

11. Referenser till rivning av Montessoriskolan samt att Officersparken och Lägret kommer att bebyggas är rena lögner. Det finns inga planer på detta.

12. Norrberget kommer inte att stängas för allmänheten utan kommer tvärtom att öppnas upp med allmänna gator och en kommunal strandpromenad.

/Gruppledarna för C, L, M och Mp