Nyheter om förskolan från senaste barn- och utbildningsnämnden

fötter

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde (BUN) måndagen den 18:e september fattades beslut och framkom information angående Vaxholms förskolor som är av allmänintresse. Som ledamot i BUN för Centerpartiet vill jag här delge delar av de beslut som fattades och den information som framkom angående förskolor i vår kommun, samt delge er hur Centerpartiet tänker strategiskt i det fortsatta arbetet angående förskolor.

Gott betyg till Förskolorna i Vaxholm

Skolverket har granskat samtliga förskolor i landet och man har slumpvis valt ut 28 kommuner som granskats extra noga. En av dessa utvalda kommuner är Vaxholm. Granskningen är gjord genom hela kedjan från oss politiker och förvaltningen till besök på de enskilda enheterna. Utav dessa 28 kommuner är det 3 som har passerat granskningen utan anmärkning. Vaxholm är en av dessa 3. Vi ska alla vara stolta över vår höga kvalité på våra förskolor.

Nu inte aktuellt med en ny förskola på Kullön

En utredning avseende behovet av framtida förskoleplatser är färdig och redovisades under mötet. Jag vill poängtera att utredningen startat innan folkomröstningen och alltså är beräknad på ett befolkningsunderlag som inkluderar byggnation på Norrberget. Utredningen visar att behovet av förskoleplatser är mindre än vad vi tidigare räknat med. Med relativt enkla medel som t.ex utbyggnationer av redan existerande förskolor behövs ingen ny förskola tidigare än 2023. Behovet av en ny förskola uppstår då för barn på Vaxön. Vi har nu tid att finna lösningar där behoven finns. I nuläget är det inte aktuellt att bygga en ny förskola på Kullön.

Centerparitets politik angående placering av förskolor är oförändrad

Centerpartiet kommer även i fortsättningen genom våra företrädare i nämnder och styrelser att fortsätta driva den politik vi haft sedan länge angående placering av förskolor och skolor. Innan jag började som ledamot i BUN efter valet 2010, hade vi en ordentlig genomgång av hur vi skulle tänka vad gäller placering av skolor och förskolor. Resultatet av det syns bl.a. idag i form av Campus och den nya Kronängsskolan. Vad gäller förskolor så är vår politik att dessa ska ligga så nära barnens hem som möjligt och vara utspridda i kommunen för att täcka här- och närbehovet på den plats där barnen bor. Trafikmässigt ska hämtning och lämning göras så lätt som möjligt, därför kan förskolor även placeras nära skolor där syskon kan lämnas. Vi ska underlätta för familjers vardag.

Adrian Brunkhost
Ledamot (C) i Barn och utbildningsnämnden