Majoritetens budgetförslag för Vaxholm 2018:
En hållbar ekonomi ger utrymme för satsningar”

Kommunal ekonomi

Vaxholms kommun har en stark ekonomi i balans och alla kärnverksamheter har fått ökade anslag från föregående år. I skolans värld innebär det bland annat fortsatta satsningar på lärarna och digital skolutveckling samt en ökning av andelen ekologisk mat från tidigare 25 procent till 40 procent 2018.

– Vi i majoriteten kan nöjt konstatera att vi nu har genomfört det mesta i vårt gemensamma politiska program för mandatperioden och stärkt kommunens ekonomi framåt. Det ger utrymme för flera satsningar 2018 utan skattehöjning, säger Lars Lindgren (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Satsningarna handlar bland annat om ökad trygghet och service genom förbättrad infrastruktur som gång- och cykelvägar på Rindö och Resarö, utökade turer mellan Vaxholm-Norra Tynningö- Ramsö samt fler infartsparkeringar.

– Vi utreder också stadens eventuella medverkan till ny snabbgående miljövänlig
båtpendel mellan Rindö och Stockholm. Dessutom byter vi ut konstgräsplanen på Vaxö IP, bygger ut tennishallen med ytterligare en plan samt påbörjar arbetet med jämställd idrott som syftar till att ge tjejer och killar likvärdiga förutsättningar att utöva sin idrott, säger Malin Forsbrand (C), ordförande i nämnden för Teknik, fritid och kultur.

Miljöpartiets gruppledare Anne-Charlotte Eriksson är särskilt glad för att kommunen äntligen når målet att 40 procent av all mat som serveras i förskolor och skolor är ekologisk.
– Ett annat av våra krav som uppnåtts är att minst 100 hyresrätter planerats under mandatperioden. I och med att vi 2018 detaljplanerar för ytterligare 25 hyresrätter bakom kommunhuset kommer det byggas drygt 130 hyresrätter under kommande år.

Vaxholms skolor och förskolor får också höjda anslag.
– Äntligen är den nya skolan på plats! Nu satsar vi särskilt på förskollärarna men också på lärarna vad gäller kompetensutveckling och lönevillkor. Vi fortsätter den inslagna vägen vad gäller IT som lärverktyg. Resarö skola byggs ut 2018-19 och en ny skola på Rindö står klar 2019. Vi tittar också särskilt på fritidsgårdsverksamheterna i alla kommundelar, säger Michael Baumgarten (L), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Fakta om budgeten i korthet:


Ekonomi

Budget i balans och oförändrad skattesats.

Skola, förskola och fritids

Rindö skola börjar byggas och ska vara klar 2019, liksom ombyggnaden av Resarö skola. Särskild investering i förskollärarna och lärarna vad gäller kompetensutveckling och lönevillkor. Fortsatt satsning på IT som lärverktyg. Översyn av fritidsgårdsverksamheten i alla kommundelar.

Social omsorg och trygghet

Vaxholm har tagit emot sin andel av nyanlända och kommer att möta behovet under 2018. Snabb etablering och integration prioriteras.
Detaljplan för Norrberget blir klar under 2018, där kommer särskilt boende med 54 platser och förskola med sex avdelningar att byggas.

Miljö

Andelen ekologisk mat som serveras i skolor och förskolor uppgår till 40 %.
Kommunen fortsätter att successivt byta ut bilparken till miljöbilar.
Återvinningscentralen byggs ut och byggs om för att förbättra flödet och servicen för besökarna. Arbetet för hållbart alternativ för vatten- och avloppsrening fortgår.

Infrastruktur

Gång- och cykelväg på Rindö. När detaljplanen för Resarö mitt blir antagen under våren 2018 så påbörjas arbetet att färdigställa gång- och cykelvägen utmed Överbyvägen. Rondell vid Engarns trafikplats beräknas påbörjas 2018. Ytterligare en parkering frigörs vid Lägret när den gamla tennisbanan tas bort. Utökade turer på färjelinjen Vaxholm-Norra Tynningö-Ramsö. Staden utreder eventuell medverkan till ny snabbgående miljövänlig båtpendel mellan Rindö och Stockholm.

Hyresrätter

Över 100 nya hyresrätter planeras på Rindö och Vaxön. Dessutom kommer detaljplan för 25 nya hyreslägenheter bakom Kommunhuset att tas fram.

Idrott- och fritid

Skärgårdsvallen på Vaxön får nytt konstgräs 2018.
Tennishallens extra bana klar 2018. Arbetet för jämställd idrott påbörjas med syfte att skapa likvärdiga förutsättningar oavsett könstillhörighet.

Näringsliv

Näringslivsansvarig fortsätter förbättra nuvarande samarbete med näringslivet och kommer ge de kulturella näringarna extra stöd. Dessutom kommer nya satsningar att göras för att rekrytera och öka inflyttningen av nya företag till Vaxholm, vilket inbegriper inventering och dokumentation av tillgänglig mark och lokaler samt att skapa lättillgänglig information via hemsida och broschyrer.

//Gruppledarna för C, L, M och MP