Angående Äppelgården

Tyvärr kommer Äppelgårdens förskola läggas ner. Vi förstår att det är tufft för barn, föräldrar och anställda efter ett beslut om nedläggning av en förskola. När omflyttningen är färdig hoppas och tror vi att alla kommer att trivas i sina nya miljöer. Vi har full förståelse för att det i nuläget är mycket oro och känslor. Det cirkulerar många rykten om nedläggningen. Därför väljer vi i Centerpartiet i Vaxholm att förklara situationen utifrån vår synvinkel till allmänheten.

Vaxholm stad har under en längre tid haft flera platser än barn i förskolan. Prognoserna har varit att antalet barn i förskolan skulle minska under en tid för att sedan vända uppåt igen för ca 2 år sedan. Under den perioden valde vi att behålla de extra platserna för att kunna möta ett framtida ökande behov. Men överskottet av platser består. Till hösten lämnar 152 barn våra förskolor (födda 2013) för att gå vidare till skolan, bara 87 barn kommer till (födda 2018). Det leder till att vi nu väljer att agera för att anpassa antalet platser i våra förskolor till verkligheten och göra det på bästa tänkbara sätt i en mycket dålig situation.

Äppelgården är en av kommunens mindre förskolor. På Äppelgården går det 21 barn, varav en årskull flyttas till 6-årsverksamhet efter terminsslutet. En nedläggning skulle då medföra att 14 barn måste byta förskola. Samtidigt vet vi att en för liten förskoleverksamhet blir sårbar och resurser kan inte användas på ett effektivt sätt.

Antalet lediga platser i våra förskolor är fortfarande så stort att vi kan erbjuda alla barnen på Äppelgårdens förskola möjlighet att alla flytta till samma närliggande förskola om föräldrarna önskar. Antingen till den nya paviljongen vid Blynäsviken eller till Båtens förskola. Föräldrarna har givetvis också möjlighet att välja någon annan förskola i Vaxholm.

Beslut om nedläggning fattades i en enig Barn och utbildningsnämnd och vi vill påpeka att för oss hade detta beslut inget med Montessoris verksamheter att göra.

Givetvis strävar vi efter att utnyttja kommunens resurser på bästa sätt och när lokalerna där Äppelgården legat är tomma till hösten såg vi att vi kunde lösa Montessoriförskolans behov av lokaler utan att behöva bygga nya provisoriska lokaler i Vinterviken. Beslut om att erbjuda lokalen till Montessoris förskoleverksamheter togs i Kommunstyrelsen och även detta beslut var enhälligt.

Centerpartiet kommer att fortsätta verka för att Vaxholms förskoleverksamhet är så nära behovet som möjligt, samt att vi behandlar befintliga resurser på bästa sätt. Vi vill påpeka att vi inte har några stora förskolor i Vaxholm. Andra kommuner planerar för 8-avdelningsförskolor och vi har som mest 6 avdelningar. En alltför liten förskola blir sårbar t.ex. vid sjukdomar bland personalen eller om antalet barn minskar ett år. Det är också svårt att använda resurser på bästa sätt i en liten förskola. T.e.x så måste en i personalen kvitta ut sig efter att ha öppnat tidigt eller stängt sent, en ska ordna med maten etc. Detta tar en större andel av personalen i anspråk på en mindre förskola med liten personalstyrka. I större verksamheter blir det helt enkelt mer tid med pedagogerna för barnen. I en något större förskola ges också möjlighet till ett större lärande i personalgruppen och därmed bättre kvalitet.

Adrian Brunkhorst, ledamot för (C) i Barn och utbildningsnämnden vid tidpunkten för beslutet
Jonas Andersson, ledamot för (C) i Barn och utbildningsnämnden
Ulrika Schelwander, ersättare (C) Barn och utbildningsnämnden