Centerpartiets anförande i kommunfullmäktige

Adrian Brunkhorst

"Centerpartiet är stolta över att få vara med och styra i Vaxholm stad, liksom i ytterligare 200 kommuner i Sverige. Det känns tryggt för oss i Vaxholmscentern att vi har ett brett nätverk som vi kan rådfråga. Att Malin Forsberg är en av Centerpartiets 56 KSO:er och Vaxholms första kvinnliga kommunalråd gör oss i Vaxholmscentern extra stolta" sa Centerpartiets gruppledare, Adrian Brunkhorst.

Här är Centerpartiets anförande för mandatperioden. Valda delar ur anförandet presenterades i en kortare version på Kommunfullmäktige, den 18:e februari 2019.

Att fortsatt vara med i styret av Vaxholm stad är en stor ära för oss, men det är mycket som kommer vara annorlunda mot föregående mandatperioder. Vi är nu en del av ett minoritetsstyre och det ställer nya krav på att dela information med andra partier och att söka samarbeten utanför styret. I längden tror vi att denna nya ordning kommer att gynna utvecklingen av Vaxholm, Vaxholms demokratiska processer och Vaxholms invånare. Men mandatperioden kommer att ge oss utmaningar som tidigare styren inte haft.

Vi vet vad ett enat Vaxholm kan åstadkomma! I oktober 2015 var omvärldssituationen sådan att många människor i nöd behövde vår hjälp. Samtliga partier i Kommunfullmäktige var enade om vad som skulle göras - Vaxholm skulle ta ansvar, vi skulle ta vår flyktingkvot och vi skulle behålla dem i kommunen. Vi kallade till ett möte för allmänheten för information och för att undersöka intresse för att hjälpa. Ett par minuter innan mötet skulle starta tog dåvarande KSO mikrofonen och meddelade att lokalen var överfull och vi kunde inte längre garantera åhörarnas säkerhet. Kyrkan, som är stadens största lokal, slog upp dörrarna och vi fyllde den ordentligt. Det var knäpptyst i publiken när talare efter talare gav sin syn och sin information om situationen. Styret, oppositionen och befolkningen hade enats och alla kavlade upp ärmarna. Något behövdes göras och vi var alla redo att gå till handling. Facit ser vi idag, efter en heroisk insats av alla inblandade. Men det blir inte debatt, nyheter eller mängder av kommentarer i sociala medier när vi är eniga och något fungerar. Istället är det de beslut där vi är oeniga som tar plats i debatten och är det som når fram i bruset på sociala medier. Vi i Centern hoppas att kommunfullmäktige och medborgarna lägger märke till hur många beslut vi faktiskt är enade i.

Under mandatperioden kommer vi samarbeta med andra partier för att kunna ta beslut i kommunfullmäktige. Finns det en ideologisk grund för samarbete, så är samarbete ett sätt för andra partier att vara med och påverka besluten. För vi kan inte ta besluten själva i minoritet. För ett samarbete med partier utanför minoritetsstyret bör detta vila på en ömsesidig respekt. Det finns några framgångsfaktorer som vi i Centerpartiet vill framhålla:

  • Att beredningsprocessen respekteras. Utan denna kan vi inte ta välgrundade beslut. Initiering av ärenden görs genom kontakt med ordföranden i respektive nämnd. Ju tidigare en ordförande får information om partiernas ställningstaganden och önskemål, ju bättre är chanserna för partierna att påverka beredningen och senare även beslutet.
  • Att man står upp för de beslut man är med och tar. Detta är särskilt viktigt när man deltar i beslut som inte är alla medborgare till gagn. Vårt ansvar är att ta de beslut som är bäst för staden och dess medborgare som helhet och dess framtid, inte det som är bäst för eller önskas av enskilda individer.
  • Att man håller sin partilinje och förmedlar avvikande åsikter så tidigt som möjligt.
  • Att man kommunicerar samma linje till oss i styret som till medborgarna.
  • Att man kommer med ideer och konkreta alternativa lösningar.

Vår förhoppning är att vi under mandatperioden hittar flera givande samarbeten även utanför mittsamverkan.Vi i Centerpartiet känner att den pågående processen att formulera mål för mandatperioden är mycket positiv. Mycket snart kommer ett komplett program presenteras och ett sådant får så klart inte plats i detta korta anförande. Bland annat är vi i mittsamverkan enade om att:

  • Infrastruktursatsningar på gång- och cykelvägar ska göras och att Vaxholm ska göra det som krävs för att Engarnsrondellen ska byggas.
  • Motion och rörelse ska uppmuntras genom välskötta, upplysta motionsspår, fler utegym, ytterligare en konstgräsplan, välutrustade lekplatser och förbättring av ishallen.
  • Planeringsarbetet för västra Rindö ska prioriteras så att trafikstockningar undviks genom fler körfält och infartsparkeringar.

En fråga som delar vaxholmspolitiken idag är frågan om Norrberget. Beslutet togs i ett annat styre där vi i Centerpartiet var med och vi är mycket nöjda med planerna. I mittsamverkan är vi är helt enade i att vi ska undvika en skadeståndsprocess. Vi tycker oss också höra liknande åsikter från de flesta andra partier utanför mittsamverkan. För oss i Centerpartiet betyder detta att alla beslut som avtalet kräver ska fattas och genomföras i tid. Tyvärr tenderar frågan om Norrberget att bli en vattendelare i andra beslut än de som direkt involverar utvecklingen av Norrberget. Vad alla partier behöver ta ställning till är om man är redo att ta ansvar, eller om man vill riskera att försena beslut som är nödvändiga för att avtalet ska uppfyllas.

Att leva i Vaxholm är fantastiskt, men vi kan och vill göra Vaxholm ännu bättre. Den viktigaste platsen för att det ska ske är här i Kommunfullmäktige. Här sitter de som väljarna gett det enorma ansvaret att föra Vaxholm in i framtiden. Det är ett ansvar för vår gemensamma framtid som inget parti kan frånsäga sig. Vi kanske inte är ense i alla enskilda frågor, men vi vill alla det som är bäst för Vaxholm och i Centern hoppas vi att det gemensamma intresset kan få oss att samarbeta under den kommande mandatperioden.

Vi i Centern är redo att ta vårt ansvar och samarbeta för Vaxholms bästa!