Pressrelease 3 september

Karta över Resarö

Mittsamverkan för Vaxholm går fram med Resarö Mitt

Efter nära 15 års arbete med detaljplan för Resarö Mitt har Mittsamverkan för Vaxholm presenterat ett reviderat förslag för gruppledare i Vaxholms Kommunfullmäktige. Förhoppningen är att kunna anta detaljplanen under året.

De stora dragen i planen presenterades redan 26 augusti på ett välbesökt öppet hus på Resarö skola. Runt 150 Resaröbor träffade då politiker från Mittsamverkan för att lämna sina idéer.

- Reaktionerna var övervägande positiva. Många ser fördelarna med att få till en gång- och cykelväg utmed hela Överbyvägen, vilket vi nu går fram med i förslaget. Likaså att lanthandeln kan bygga ut och industriverksamhet flyttar från området. Samtidigt finns också en rädsla att ny bebyggelse inte ska passa in. Det har vi tagit fasta på i detaljplanen med krav på sadeltak, träfasad och områdestypisk karaktär. Höjderna på bebyggelsen har sänkts, säger Malin Forsbrand (C), ordförande i kommunstyrelsen.

En större förändring som gjorts sedan återremissen av planen i kommunfullmäktige i juni 2018 är att Resarö skola ges möjlighet att växa.

- Resarö skola är Vaxholms största skola sett till antal elever. Exakt hur skolan ska utvecklas är ett område som vi nu kommer inleda ett arbete kring och därför är det viktigt att vi i planen inte låser oss. Vi vet till exempel att behov av större matsal och fler lektionssalar är mycket stort, säger Michael Baumgarten (L), ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden.

Planen förstärker centrala Resarö som samlingspunkt och underlättar för såväl gående som andra trafikanter genom bättre trafiklösningar. Vi åstadkommer säkrare skolvägar.

- Flera framförde önskemål om växtlighet, träd och planteringar i området. Det här intresset kommer vi att ta tillvara genom att fortsätta dialogen med Resaröbor när utformning av bebyggelse och konkreta trafiklösningar fortsätter, avslutar Bengt Sandell (s), ordförande i nämnden för teknik, fritid och kultur.

Ärendet planeras tas upp i planutskottet 13 november, kommunstyrelsen 21 november och kommunfullmäktige 9 december.

För frågor eller ytterligare kommentarer kontakta:

Malin Forsbrand, 073-9175393
Bengt Sandell, 073-1529211
Michael Baumgarten, 0708-330564


Loggor för Mittsamverkan