Stockholms stad
Centerpartiet lokalt
  • / Motioner till Distriktsstämman 2020

MOTIONER TILL DISTRIKTSSTÄMMAN 2020

Här kan du skicka in din motion till Stockholm stads Distriktsstämma den 28 mars 2020


Vilken politisk nivå berör motionen * (obligatorisk)
Kategorisera om motionen rör riks, region eller kommunal politik. Om det rör flera nivåer, välj "flera"
Vilken politisk nivå berör motionen


Motionens rubrik. T.ex. "Fler papperskorgar i Humlegården"

Skriv en enkel förklarande text där du beskriver vad du vill uppnå och varför

Skriv ditt yrkande som en "att-sats". Att-satsen ska kort och enkelt beskriva det du vill att stämman ska besluta. Ju tydligare dina att-satser är, desto lättare blir det för ombuden att ta ställning. Argumenten för ditt förslag skriver du i brödtexten - inte i att-satsen.