MEDLEMSOMRÖSTNING - LISTORNA

Nomineringskommitténs förslag till listor i valet 2018.

Nomineringskommitténs förslag är huvudförslag till Stockholmscenterns nomineringsstämma som äger rum den 14 oktober 2017. Det är viktigt att komma ihåg att det är stämmans ombud som fäller det slutliga avgörandet i hur listorna ska se ut. Samtliga medlemmar i Stockholmscentern, inklusive medlemmar i CK, CUF och Centerstudenter som har sina medlemsrättigheter i Stockholms stad, har rösträtt vid nomineringsstämman. Kallelse till stämman skickas separat till samtliga röstberättigade.

Utgångspunkten för nomineringskommitténs arbete har varit Centerpartiets stadgar och arbetsordning.

Riksdagslistan

Nomineringskommittén har i sitt resonemang gjort bedömningen att platserna 1-4 är fullt valbara med nuvarande uppställning, där partiledaren föreslås toppa listan. Vi föreslår därför en stark fyrklöver där alla föreslagna personer har mycket stort förtroende och kompetens.

På plats 6 finns en reservation i nomineringskommittén till förmån för Alfred Askeljung.

Nomineringskommittén föreslår EN lista till riksdagen.

Landstingslistorna

Nomineringskommittén föreslår SEX listor till landstinget, en för vardera landstingsvalkrets i Stockholms stad.

Förslaget är att de fem toppnamnen ska vara gemensamma för samtliga sex listor. Därefter föreslås personer som i första hand är hemmahörande i respektive valkrets på platserna 6 och framåt.

Kommunlistorna

Nomineringskommittén föreslår SEX listor till kommunen, en för vardera valkrets i staden.

I och med att valsystemet nyligen gjorts om med utjämningsmandat i kommunvalet, kommer Stockholmscenterns röster för första gången att kunna få fullt proportionellt genomslag.

Förslaget är en gemensam topp med tio namn som återfinns på alla sex listor, därefter främst personer hemmahörande i respektive valkrets på platserna 11 och framåt.

Övrigt om arbete och process

Nomineringskommittén utsågs av Stockholmscenterns höststämma 15 oktober 2016. Samma stämma öppnade förnomineringen av kandidater.

Under 2016-2017 har nomineringskommittén genomfört följande aktiviteter:

  • ”Speed-dating” på höststämman 2016
  • Medlemsomröstning, 18 mars-18 april 2017, inkl. produktion av kandidatpresentationsmaterial
  • 2 tillfällen för informationsmöte/ kandidatmingel: 21 februari 2017 på Postmuseum och på Stadshuset den 10 april 2017
  • Ett 20-tal intervjuer i storgrupp med hela nomineringskommittén
  • Ett 50-tal intervjuer i mindre grupper/ enskilt
  • 13 sammanträden, inklusive 3 motsvarande halvdagars processmöten

Medlemsomröstningen redovisas separat. I omröstningen deltog 219 personer, vilket motsvarar 21,7 procent av medlemskåren per den 18 mars 2017.

Medlemsomröstningen utgör ett bland flera underlag i nomineringskommitténs arbete. Intervjuer, enkätsvar och strategiska aspekter har vägts in, i enlighet med vad som står i Centerpartiets arbetsordning.

Länk till Centerpartiets stadgar och arbetsordning som reglerar nomineringsprocessen: https://www.centerpartiet.se/vart-parti/stadgar-och-arbetsordning.html

Kontakt

Frågor från media och allmänheten besvaras av Gustaf Arnander, Centerpartiets kansli i Stadshuset.
Du når honom på gustaf.arnander@stockholm.se och 073 746 43 45