Så ska vi jobba för mer hållbara städer

– Vi måste se till helheten och vara klimatsmarta. Stockholmsregionen ska leda den gröna omställningen och för att göra det behöver staden, regionen och kommunerna ha ett gemensamt mål, säger Karin Ernlund, distriktsordförande Centerpartiet i Stockholms stad.


Utökad elektrifiering av Sveriges storstadsområden, vassare och grönare kollektivtrafik och en omfattande satsning på cykelinfrastruktur är några av förslagen Centerpartiet i Stockholm föreslår till partistämman i höst.

– Vi måste se till helheten och vara klimatsmarta. Stockholmsregionen ska leda den gröna omställningen och för att göra det behöver staden, regionen och kommunerna ha ett gemensamt mål, säger Karin Ernlund, distriktsordförande Centerpartiet i Stockholms stad.

– Det handlar om att öka takten för att bygga ut kollektivtrafiken i hela länet, förbättra framkomligheten i vägnätet, men också se till att vi får ett sammanhängande cykelvägnät på plats. Vår region har stora behov av infrastrukturinvesteringar, både sådant som har varit eftersatt sedan länge, men också för att säkra en infrastruktur för att möta efterfrågan av förnybara drivmedelsalternativ, säger Michaela Haga, distriktsordförande Centerpartiet i Stockholms län.

"Centerpartiet ska driva på regeringen så att cykeltrafiken får lika bra vägar som andra trafikslag"

Regionråd Gustav Hemming (C) utvecklar:

– Ett av de viktigaste förslagen är att Centerpartiet ska driva på regeringen så att cykeltrafiken får lika bra vägar som andra trafikslag har, och som cykeln har i länder som Danmark och Nederländerna. En Köpenhamnsförhandling om sammanhängande cykelvägar skulle kosta några miljarder, men ge stor klimatnytta, stärka folkhälsan, men också spara kapacitet i både kollektivtrafiken och vägtrafiken. Jag är stolt över att Centerpartiet i Stockholm föreslår smarta satsningar för att öka cyklandet och för vidare dem till partistämman.

Håller du med? Gör skillnad för klimatet - bli medlem i Centerpartiet!

Förslag för mer hållbara städer

Nedan finns en sammanställning av förslagen som ska underlätta för Stockholm och andra städer att möta framtidens krav och utmaningar med hållbarhet i fokus. Motionen ska behandlas på Centerpartiets partistämma i september.

 • Skärpta krav på laddinfrastuktur till gatuparkeringar i flerbostadsområden.
 • Nationella krav för täthet av laddinfrastruktur för storstadsområden och landsbygd.
 • Installation av solceller och solfångare ska vara bygglovsbefriade även inom kulturmiljöområden medan krav på bygglov kvarstår på k- och q-märkta fastigheter.
 • Verka för att på EU-nivå möjliggöra internationella transporter av koldioxid från avskiljningsanläggningar till lagringsplatser, med flera olika typer av transportlösningar.
 • Svenska Kraftnät får i uppdrag att planera och projektera för utökad elektrifiering av Sveriges storstadsområden och utöka nätkapacitet för att möta framtida behov.
 • Driva frågan om att tillsätta en utredning med syfte att halvera tidsåtgången för tillståndsprocesser för utbyggnad av elnät och kraftledningar.
 • Verka för en utredning som ser över betalningsmekanismer för systemtjänster och utreder möjliga lösningar till effektmarknader i elnätsområden med kapacitet- och effektbrist.Den lokala kraftvärmens konkurrenskraft ska stärkas genom differentierad avfallsförbränningsskatt samt att Centerpartiet ska initiera en nationell strategi för ökad insamling, sortering och återvinning av hushållsavfall.
 • Centerpartiet motsätter sig byggandet av farleden Horstensleden i Stockholm.
 • Staten ska följa upp arbetet med Stockholmsförhandlingen och öka sin andel av investeringen i en fortsatt utbyggd tunnelbana och pendeltågstrafik i Stockholms län.
 • Staten ska finansiera en ny transportväg för spårbunden godstrafik över Mälargränssnittet i
 • Stockholms kommun för att öka kapaciteten och stärka systemets robusthet och flexibilitet.
 • Verka för genomförande av projektet Oslo–Stockholm 2.55, dvs en anständig och genare järnväg mellan Oslo och Stockholm.
 • Öka Stockholmsregionens andel av statens anslag för trafiksatsningar till att minst motsvara andelen i befolkning.
 • Verka för att utreda behovet av samt finansiering av infrastrukturåtgärder för att långsiktigt säkra flöden av persontrafik och gods till och från Arlanda med bibehållen princip om totalt utsläppstak.
 • Verka för att staten avslutar koncessionen för snabbspårstrafik, spår och stationsanläggning från Stockholm City och Arlanda flygplats för att medge utökat spårbundet resande till Arlanda.
 • Beslut och förvaltande av trängselskatter ska regionaliseras.
 • Anvisa statlig medfinansiering och förhandlingsperson för en “Köpenhamnsförhandling” med kommunerna och regionen om strategisk utbyggnad av regionalt sammanhängande cykelnät.
 • Finansieringsansvaret för cykelinfrastruktur ska öka.
 • Trafikverket får i uppdrag att göra cykel till ett eget trafikslag inom sin verksamhet.
 • Väglagen ändras för att stärka cykelvägarnas status och möjliggöra cykelvägar frikopplade från bilväg.
 • Trafikverket får i uppdrag att öka takten för byggande av cykelvägar och att medel avsättas för detta.
 • Säkerställa att ökade medel avsätts för anläggande av nationella cykelleder för turism.