Stockholms stad
Centerpartiet lokalt
  • / Vår politik

Vår politik

Centerpartiet i Stockholms stad står för en närodlad politik där beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Vi har en vision om ett Stockholm som är livfullt, öppet och grönt. En stad där företagsamhet frodas, människor upplever frihet och alla är välkomna. En öppen jobbskaparstad, helt enkelt!

Vi vill:

  • Bygga en tät och levande stad där människor kan leva miljösmart.
  • Stänga av fler gator för biltrafik, sänka hastigheten på alla innerstadsgator till 30 km/h och prioritera upp cykeln som trafikslag.
  • Ge småföretag bättre villkor.

Centerpartiets vision för Stockholm är en diversifierad, brokig och blandad stad. Stadens innehåll ska utvecklas i samråd med och utifrån initiativ från stadens invånare. Det är idéburen stadsutveckling och närodlad politik i verkligheten. I Stockholm ska det vara enkelt att gå från idé till verklighet.

Oavsett om du är privatperson med idéer för hur den lokala stadsmiljön kan förbättras, eller om du vill expandera ditt företag. Fyrkantiga system och stelbent byråkrati får inte stå i vägen för bra idéer. Vi vill se en friare stad där människor har goda möjligheter att påverka sin närmiljö och påverka sin vardag.

Stockholm kommer snart att vara en miljonstad. Det innebär att vi måste planera staden på ett sätt som möjliggör expansion samtidigt som vi lägger grunden för miljövänliga livsstilar. Den täta staden är miljövänlig. Genom att bland annat bygga högre så använder vi stadens mark mer effektivt och sparar parker och grönområden. Fler får också nära till tunnelbanan eller busshållplatsen.

Stockholm växer och ska göra det på ett miljövänligt sätt så att hela Stockholm är och förblir attraktivt. En prioriterad uppgift är att möta ökad efterfrågan på nya bostäder. Centerpartiet höjer ambitionerna för bostadsbyggande och vill att staden ska planera för 160 000 nya bostäder till och med 2030. Hälften av de nya bostäderna ska vara hyresrätter. I denna expansiva fas är det viktigt att staden växer på ett hållbart vis och att hänsyn tas till miljö- och stadsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att förbereda för kollektivtrafik och cykel, möjliggöra för avfallsinsamling och implementera riktlinjer om idéburen stadsutveckling.

Centerpartiet tror på individens förmåga att utvecklas, växa och ta ansvar för sig själv och andra. Med en tilltro till individens förmåga följer en tillit till företagandet. Myten om den statiska ekonomin, att någon behöver bli fattigare för att en annan ska bli rikare, måste utmanas och brytas. Ekonomin är dynamisk. Framgångsrikt företagande skapar tillväxt som kommer alla till del. När staden och regionen växer måste också möjligheterna för företag att nyetablera, växa och nyanställa förbättras. Stockholms välstånd är helt beroende av företag som vågar investera och efterfråga arbetskraft, det vill säga anställa. Alla jobb behövs, enkla som högkvalificerade.

Vill du veta mer om Centerpartiets politik? Läs här!