En skola i världsklass

 

Utbildning bryter barriärer, öppnar nya vägar och ger förutsättningar att fatta självständiga beslut. Stockholms skolor ska vara de bästa i Sverige och bland de bästa i OECD. Centerpartiets skolpolitik vilar på grunden att alla barn i Stockholm har rätt till en skolgång som präglas av kunskap, stimulans, studiero, trygghet, engagerade lärare, föräldrasamverkan och ett bra ledarskap.

Undervisningsmetoderna i Stockholms skolor ska baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Skolan ska utgå från den enskilde elevens behov där lärarna och rektorerna är kärnan i skolarbetet och ska ha ett tydligt mandat leda undervisningen. Stockholms skolor ska kunna erbjuda bra löner och villkor för att både attrahera nya lärare och få duktiga lärare att stanna kvar.

Vi vill:

  • Att stadens skolverksamhet ska luta sig mot vad forskningen lyfter fram som framgångsrika metoder i form av fokus på kunskap, ledarksap, engagerade lärare, studiero och föräldrasamverkan.
  • Värna och utveckla valfriheten i skolan.
  • Höja lärarstatusen genom fler karriärtjänster och minskad administrativ börda som stjäl tid från undervisningen.
  • Öka handlingsfriheten för skolans rektorer och genomföra fler kompetenshöjande insatser för staden skolledare.
  • Att skolan har ett aktivt samarbete med arbetsgivare och kopplar detta till en bättre studie- och yrkesvägledning.
  • Utöka andelen närodlad, ekologisk och vegetarisk mat som serveras i skolorna samt minska matsvinnet genom Måltidsoptimering i alla skolor senast 2020.
  • Stärka skolornas elevhälsa och förbättra vårdkedjan mellan skolan, BUP, primärvård och socialtjänst.

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.