Behåll fastigheterna i Kyrkbacken!

Kyrkbacken

Centerpartiet i Enköping vill behålla kulturfastigheterna i Kyrkbacken.


Centerpartiet i Enköping har nu svarat på remissen om centrumpusslet. Partiet är mycket kritisk till det undermåliga ekonomiska underlaget och säger nej till att sälja kulturfastigheterna i Kyrkbacken och vill försöka renovera det nuvarande kommunhuset istället för att bygga ett nytt kommunhus på Stattomten.

Se Ulrika Ornbrants videokommenterar
 

Centerpartiets synpunkter på Centrumpusslet

När vi har studerat förvaltningens förslag har vi som ledstjärna haft omtanken om god hushållning med skattebetalarnas pengar och ett bra utnyttjande av kommunens lokaler. Det innebär att man i första hand utnyttjar kommunens befintliga lokaler, i andra hand renoverar och bygger om och i sista hand bygger nytt. Vi har även tittat på när man kan låta extern part bygga för att driva verksamhet. Vi har även försökt se på när samutnyttjande av lokaler kan vara lämpligt ur såväl ekonomisk som funktionell aspekt. Det senare medför säkert att mera omfattande ekonomiska bedömningar måste göra för olika alternativ innan man kan bestämma fysiska lösningar i form av lokaler.

Vi har även diskuterat de mera mjuka/luddiga aspekterna som ”stadsmiljömässigt”, ”affärsmäsigt”, ”torgets rumslighet” och i vad mån dessa kan stöd för den ena eller andra lösningen.

Ekonomi

När C lägger pusslet så har vi hela tiden ekonomin och skattebetalarnas berättigade krav på god hushållning i åtanke. Det innebär att de organisatoriska apekterna måste diskuteras för kommunförvaltningen, decentraliserad eller centraliserad, för att man skall kunna bedöma storleken på lokaler. Detta i sin tur kan påverka placeringen av kommunhuset. Likaså organisationen för kulturskola-estetiska programmet – gymnasiet påverkar lokallösningen för delade eller samutnyttjade lokaler. Allt detta pekar på att man inte först kan peka ut var olika verksamheter skall placeras och sedan titta på den ekonomiska aspekten. Man måste jobba med organisation, lokaler och ekonomi parallellt och iterativt.

Joar

Förslaget med kulturhus/kulturskola på Joar tycker vi är bra. Verksamhetslokaler skall prioriteras där i stället för kontorslokaler vilket kan göra att kravet på utbyggnad minskar. Möjligheten till extern finansiering har vi haft svårt att finna stöd för i utredningar

Kyrkbacken

Vi tycker det är dålig ide att sälja dessa lokaler. En försäljning gör att vi därmed inte har något inflytande kvar över vad som kommer att hända, även om den är "långsam" och ”ansvarsfull”. En villkorad försäljning är ingen långsiktig garanti mer än i möjligen ett led. Intäkterna för en försäljning är dessutom i sammanhanget låga. Det borde vare mera självklart att "ha rådighet" över dessa fastigheter än att "ha rådighet" över Stattgropen och Pausparkeringen. Det vore rimligt att Vårfruskolan skulle kunna utnyttjas som förvaltningslokaler i stället för att hyra av extern fastighetsägare.

Statt-tomten

Vid senaste KS föreslogs att resterande del av tomten skall utgrävas. Det tycker vi är bra. Därmed ges möjlighet till ett betydligt mera effektivt utnyttjande av ytan för byggande. C anser fortfarande att bostäder skall byggas på denna plats med kommersiella ytor i entreplanet. Med en större byggyta då hela tomten kan utnyttjas kan det troligen gå att få ekonomi i bostäder utan att huset behöver bli så högt som tidigare talats om.

Vi tror att Enköpings innevånare mera uppskattar bostäder centralt som bidrar till handel och rörelse än ett hus med kommunala kontor som stänger fredag eftermiddag.

Aspekten att en byggnad vid torget skall ”stärka torgets rumslighet” tycker vi är väsentlig. Däremot att en kommunal förvaltningsbyggnad, byggd av en kommersiell fastighetsägare, mera skulle ”stärka torgets rumslighet” än en modern bostadsfastighet med ett entreplan för kommersiella ytor eller offentlig verksamhet som t.ex. turistbyrå, finner vi inget stöd för. Kommunens planmonopol gör ju att rumsliga krav kan ställas vid utarbetande av detaljplan.

Kommunhus

Lite märkligt talas det i utredningen om Kommunhustomten inte Kommunhuset som fortfarande bevisligen står där. De utredningar som presenterats visar att en renovering/ombyggnad av nuvarande kommunhus är det mest fördelaktiga alternativet. Rätt eller fel, svårt att avgöra efter alla mer eller mindre motstridiga utredningar. Bland annat med omtanke om den kommunala ekonomin och ur ett hållbarhetsperspektiv förordar vi denna lösning om det visar sig att kalkylen är korrekt. Vi tror att med en decentraliserad kommunal förvaltning kan storleken på "nytt" kommunhus inte behöva bli större - snarare mindre. Vi tror att iden med kommunhus som platsmärke/varumärke är övervärderad i kommuninnevånarnas ögon. Som inledningsvis sagts så kommer kommunförvaltningens fysiska organisation att påverka utformning av kommunhus. Väljer man att alla förvaltningar skall vara samlade är behovet ett annat än om man väljer att ha en mindre och central organisation med förvaltningarnas kontor placerade i anslutning till verksamheterna.

Här måste en ordentlig utredning göras för att ge svar på de ekonomiska aspekterna, allt ifrån bygga om/renovera nuvarande kommunhus, försäljning av kommunhusfastigheten till vad det skulle kosta att hyra ytor.

Parkeringshus

C anser att förslaget med ett parkeringshus för 470 på Paus-parkeringen är bra. Liksom vi tyckte 2014. Med omsorg om den kommunala ekonomin finner vi däremot inget skäl till att detta skall drivas i kommunal regi. Det finns bolag som har som affärsidé att bygga, äga och driva parkeringshus i partnerskap med kommuner vilket innebär att rådighet finns kvar gällande taxa, öppettider etc. En sådan lösning kommer varken påverka kommunens investeringsram eller kommunens driftsekonomi.

Gymnasiet

Vi tycker frågan om ett nytt gymnasium är lite styvmoderligt behandlad. Vi anser att frågan om ett nytt gymnasium direkt hänger i hop med frågan om "nytt" kommunhus vad gäller samutnyttjande av lokaler. Likaså frågan om lokaler för kulturskola och estetiska programmet lokaler. Dessa frågor måste behandlas samtidigt och inte i sekvens. Hur skall man annars få en ekonomisk överblick.

Vi tror att en modern och välplanerad gymnasieskola har ett betydligt större attraktionsvärde för dagens och morgondagens Enköpingsbor än ett hus med kommunala arbetsplatser vid torget. En satsning på en ny gymnasieskola är en satsning på våra barn samtidigt som det stärker varumärket Enköping. Det finns många exempel på att nya fräscha och ändamålsenliga lokaler bidrar till att vända en skolas attraktionskraft och ranking i nationella jämförelser. Med nuvarande och kommande lösningar över längre tid med modullokaler för gymnasiet ser vi med oro på hur detta kan påverka elevernas val av gymnasieskola till WGY:s nackdel.

Hamnen

I förslaget pekas på ett antal slutsatser som

  • Stadens största omvandlingsområde
  • Reningsverk och värmeverk hamnar på annan plats
  • God exploateringsekonomi över tid

Däremot anser vi det inte självklart att undanta hamnen som ett lokalisering-salternativ eftersom det finns fastigheter som ligger utanför det skyddsområde som pekats ut för nuvarande störande verksamhet. Vi vet att man behöver se över lokalisering av nuvarande museum inte minst av tillgänglighetsskäl. Likaså saknas idag lokaler för att åskådliggöra Enköpings historia som industristad. En etablering av verksamhet i hamnen skulle definitivt kunna ge en vitamininjektion för området och ge underlag för kommersiella aktiviteter runt gästhamn, park och turism.