2. En levande landsbygd

Bild

Enköping är en kommun med hälften av invånarna boende i vår vackra landsbygd, det är något vi alltid kommer se som vår styrka. Vi vill ha en le­vande landsbygd där kransorternas, byarnas och gårdarnas kraft och företagsamhet tas tillvara.

Där det är likvärdiga villkor i staden och på landsbygden för att driva företag, få utbildning, leva, bo och utvecklas. Vi vill därför att landsbygdsperspektivet ska beaktas i alla beslutsprocesser i kommunen. Oavsett vad beslutet handlar om går det att landsbygdssäkra genom att i förväg fråga sig ”innebär detta beslut att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?” eller ”skapar detta beslut fler eller färre arbetstillfällen på landsbygden?”. Detta är en enkel men viktig åtgärd för att se till att besluten är rättvisa, jämlika och fungerar i en verklighet för boende i såväl stad som land.

För att säkerställa att landsbygdssäkringen verkligen sker i alla skeden av kommunens utveckling vill vi inrätta en kommunal tjänst, en landsbygdsutvecklare. Hen skall vara en given del vid framtagandet av planer och stra­te­gier samt jobba strategiskt med landsbygdsutveckling och kunna vara kon­taktperson gentemot företagare, föreningar och organisationer på lands­bygden.

Bra kommunikationer är en förutsättning för att leva och bo, så väl i staden som på landsbygden. Vi vill att det ska finnas trafiksäkra vägar av bra standard i hela kommunen, oavsett om resan sker med cykel, buss eller bil.

Rättvik ligger i framkant när det gäller att värna sin levande landsbygd. I Rättviksmodellen ingår bland annat: Närproducerad mat i offentliga kök i skolor och äldreboenden. Öppna landskap med fler betande djur. Hög självförsörjningsgrad av el genom egen vindkraft. Fortsatt satsning på by­skolor för låg- och mellanstadieelevernas utveckling och trygghet. Tillväxt och tillsyn för enklare och snabbare hantering vid tillståndsgivning m m.

Rättviksmodellen borde vara modell för Enköping. Ett första viktigt steg är att endast ta betalt för de inspektioner som faktiskt utförs.

Om inspektioner ska göras av både länsstyrelsen och kommunen eller från olika avdelningar inom kommunen bör dessa samordnas.

Centerpartiet vill

 • Tydliggöra landsbygdens värden genom att landsbygdssäkra alla beslut i Enköpings kommun.
 • Inrätta en kommunal tjänst som landsbygdsutvecklare med uppgift att jobba strategiskt med landsbygdsutveckling, landsbygdssäkring av beslut och som kontaktperson för landsbygdsföretagare och före­ningar.
 • Prioritera landsbygden när det ska byggas nya skolor, vård- och omsorgsboenden, fritidsgårdar, sporthallar, bibliotek och andra vik­tiga servicefunktioner som är en förutsättning för en levande lands­bygd.
 • Främja byggande och boende på landsbygden, inte bara i de mindre orterna utan också i ren landsbygd utanför kollektivtrafikstråk och VA-nät. Modernt boende och företagande på landsbygden kräver också att alla hushåll ska ha tillgång till en bra digital infrastruktur.
 • Bevara samlingslokaler på landsbygden, stötta utvecklingen av dessa och möjliggör att skapa nya.
 • Värna åkermark som är värdefull för odling.
 • Förenkla för kollektivt resande på landsbygden genom att exempelvis göra det möjligt att åka med skolskjutsarna, öka trafiktätheten framförallt kvällstid, skapa fler knytpunkter för pendlarparkeringar och vid behov utveckla den anropsstyrda trafiken.
 • Verka för att staten ska ta sitt ansvar och rusta upp de mindre vägarna på landsbygden samt vid ombyggnation till 2+1 väg bygga cykelvägar.
 • Se över möjligheten att utöka de kommunala bidragen för enskilda vägar.
 • Ta betalt för de miljöinspektioner som faktiskt utförs. Våra bönder ska inte behöva betala en årlig schablonavgift.
 • Använd hela Rättviksmodellen som en modell för hur Enköping ska utvecklas.
 • Samordna inspektioner för att underlätta för våra företagare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.