7. Skola och utbildning

En väl fungerande förskola och skola ger en god start i livet och en bra utbildning skapar förutsättningar för ett fortsatt bra liv. All kvalité i skolan sker i mötet mellan pedagogen och barnet.

För att sprida goda erfarenheter och idéer är det kollegiala lärandet överlägset. Därför bör vi upprätta kommunala forum där lärare kan dela med sig av sina erfarenheter. Liknande rutiner för att stärka lärandet på den egna skolan bör upprättas.

Många undersökningar visar på vikten av att ungdomar känner framtidstro och lyckas i skolan. Det är ett avgörande skydd mot till exempel krimi­nalitet. Ibland ligger nyckeln till framgång i lärarens kompetens, därför tror vi i Centerpartiet på att förstärka elevhälsan med fler speciallärare, specialpedagoger, kuratorer och psykologer. Av samma anledning måste vi bli bättre på att samarbeta med regionen kring dessa elever. Det är helt avgörande att inga barn ramlar mellan stolarna och att varje instans bidrar med det den är bäst på.

I Centerpartiets Enköping finns både kommunala skolor och friskolor med egna profiler. Det gör det lätt för föräldrar att hitta en form som passar just deras barn. Profilskolor uppmuntras av samma orsak och för att alla skall uppmuntras till ett aktivt val bör man inte automatiskt hänvisas till närmaste skola.

Skolan är också den främsta platsen där barn från andra länder, med annat språk och annan kultur enkelt och självklart kan integreras i det svenska samhället. Den integrationen uteblir dock om klassen man går i består till större delen av barn från andra kulturer och med annat modersmål än svenska. Därför vill vi att förberedelseklasser inrättas i fler skolor i kom­munen, gärna i någon av våra skolor i Fjärdhundra, Skolsta, Grillby eller Lillkyrka.

Vi står inför en stor investering i Westerlundska Gymnasiet vilket är ett bra tillfälle att titta över vårt utbud av utbildningar. Profilutbildningar som låter tala om sig även utanför kommunens gränser stärker varumärket,

att­raktiviteten och stoltheten att utbilda sig i Enköping. Förslag på pro­filutbildningar skulle kunna vara inom hantverk, trädgård och musik då vi har många små hantverksföretag runt om i kommunen med vilka man skulle kunna samarbeta kring utbildningens utformning. Vi har även träd­gårdsmästarutbildning i kommunen samt en enastående kulturskola som skulle kunna ha ett nära samarbete med gymnasiet.

För kulturskolans del bör man överväga att samlokalisera verksamheterna om man väljer att låta musik bli en profil på gymnasiet.

Vid ombyggnationen av gymnasiet bör man även säkerställa att skolan ut­formas såväl efter evidensbaserad pedagogik, inget experimenterande med våra ungdomar, som möjligheten att ha lite kontroll över att inga obehöriga tar sig in i lokalerna. Många gymnasieungdomar känner att de inte har en naturlig samlingspunkt efter skoltid eller på kvällstid. När man bygger om kan en mindre del hållas öppen kvällstid där skolförvaltningen i samarbete med upplevelseförvaltningen driver fritidsgård för de som går på gymnasiet.

Parkeringssituationen kring gymnasiet måste också lösas.

För att underlätta för våra ungdomar, särskilt på landsbygden, bör man se över möjligheterna att samordna skolskjutsar och linjetrafik. Landsbygds­ungdomar som vill åka skolbuss måste få göra det, liksom de ungdomar som har rätt till skolskjuts även måste få utnyttja linjetrafikens bussar.

Centerpartiet vill

  • Att alla ska göra ett aktivt val vid valet av förskola och förskoleklass.
  • Anställa fler kuratorer, psykologer, specialpedagoger och special­lä­ra­re.
  • Utveckla samarbetet med regionen kring barn med behov.
  • Uppmuntra till kollegialt lärande inom skolan och kommunen genom riktade fortbildningspengar.
  • Införa förberedelseklasser på fler skolor, gärna i kransorterna.
  • Införa profilutbildningar på gymnasienivå inom hantverk, trädgård och musik samt koppla dessa till näringslivet respektive kulturlivet.
  • Att skolförvaltningen och upplevelseförvaltningen samarbetar för att ha fritidsgårdsverksamhet för gymnasieelever i gymnasiet.
  • Lösa parkeringssituationen kring gymnasiet.
  • Se över möjligheten till samordning av skolskjuts och linjetrafik.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.