5. Investeringar och byggnation

För att Enköping ska utvecklas behöver fler flytta hit. Därför behövs det lägenheter och hus både i tätorterna och på landsbygden.

Bostadsområden ska bestå av olika typer av bostäder i flera prisklasser för att främja blandat boende. På så sätt främjas integration samtidigt som man kan bli en del av flyttkedjan utan att behöva flytta ifrån ett område man trivs i.

För att främja byggande i hela kommunen behöver den kommunala hanteringen av bygglov och planärenden gå från regelstyrning och kontroll till dialog och uppföljning. Hanteringen behöver också digitaliseras. För att ytterligare underlätta byggande för privatpersoner bör kontaktcentret utvecklas till ett medborgarkontor dit man kan vända sig och få en ingång in i den kommunala byråkratin.

Det behövs ett tydligt ledarskap med mod för att prioritera bland alla investeringar vi har framför oss. Centerpartiet är redo att ta ansvar för den politiska och ekonomiska styrningen i Enköpings kommun. En långsiktig och övergripande planering måste tas fram för såväl investerings- som driftskostnader för att säkerställa en långsiktigt god ekonomihushållning.

Centerpartiet har under flera år efterfrågat ett helhetsgrepp om alla våra investeringar, en masterplan. Det görs nu till del under namnet centrumpusslet men utan ekonomisk förankring.

Att ta ansvar innebär att man alltid överväger om det är kommunen eller någon annan som är mest lämpad att bygga skolor, simhallar och om­sorgsboenden. Vem är bäst lämpad att driva verksamheten?

De projekt kommunen själva bygger måste få säkrare ekonomiska beräk­ningar. Det är ohållbart att fortsätta som nu; att projekten alltid drar över budgeten. Om projekten ändå överstiger angiven budget måste tydliga utvärderingar och analyser göras både på tjänstemannanivå och politisk nivå för att säkerställa att det inte händer igen.

Centerpartiet vill

  • Införa en modell för att få bättre kontroll över kostnaderna – såväl investeringskostnader som driftskostnader.
  • Att upphandlingar ska göras så att offerterna som tas in ska uppvisa bästa lösning, utifrån en enkel kravbild, till en given kostnad som kommunen har ansett sig kunna finansiera.
  • Införa långsiktiga investeringar med ett förutsägbart ytbehov.
  • Se över och prioritera ansvarsfullt bland kommande investeringar.
  • Låta privata aktörer bygga och driva verksamheter utan att släppa kontrollen. Vi har inte råd att bygga, driva och äga allt själva.
  • Att nybyggnation ska präglas av samplanering och flexibilitet, till exempel skolbibliotek och kommunbibliotek, skolor och övernatt­ningsmöjligheter.
  • Att bostäder för äldre och unga ska byggas både på landsbygden och i staden.
  • Minska regelkrångel och långa handläggningstider. Gå från regel­styrning och kontroll till dialog och uppföljning.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.