Kyrkoval 17 september 2017

Centerpartiet vill att Svenska kyrkan skall styras av principerna
- alla människors lika värde,
- rättvisa,
- solidaritet,
- omtanke om medmänniskor och miljö.

Kandidater kyrkoval 2017

sol-has-bg

Verksamhet

Kyrkans företrädare skall vara synliga i vardagen men också finnas på plats när människor drabbas av kris, sorg och katastrof.

Ett rikt utbud av gudstjänster, musikaktiviteter, föreläsningar, aktiviteter för barn, ungdomar och äldre skall finnas så att alla människor kan känna samhörighet och trivsel i kyrkan. Den sociala verksamheten och diakonin vill vi slå vakt om och utveckla.

Svenska kyrkans gudstjänster ska beröra, ge fördjupning och livsmod samt präglas av delaktighet, gemenskap och glädje. Det skall vara möjligt att träffa präster och diako- ner ute i de lokala församlingshemmen/kyrkorna.

Det ideella engagemanget ska värnas för ökad medverkan i gudstjänstliv och annan församlingsverksamhet. Körsång är en källa till glädje och gemenskap. Den skall stödjas och utvecklas.

Svenska kyrkan ska ställa upp för dem som är utsatta, en- samma eller på flykt. Insatser bör inriktas mot arbetslösa ungdomar, långtidsarbetslösa och invandrare.

Förvaltarskap

Svenska kyrkan ska vara en stark aktör inom miljöarbetet och arbeta aktivt för en omställning till ett hållbart sam- hälle, lokalt och globalt.

Verksamheten inom pastoratet skall bedrivas klimatneutralt senast 2025. Tydliga och mätbara miljömål ska upprättas. Inköp av varor och tjänster skall så långt som möjligt ske lokalt och helst också vara ekologiska och rättvise märkta. Uppvärmning av lokaler skall ske med förnyelsebara energikällor.

Församlingsråd

Församlingsråden är grunden för en aktiv och öppen folkkyrka.
Den lokala församlingen ger bäst möjlighet till engagemang och trygghet för församlingsborna.

Församlingsråden ska besluta om gudstjänstliv, musikaktiviteter och övrig verksamhet som berör medlemmarna inom församlingen samt utse kyrkvärdar.

Råden skall ha ett avgörande inflytande över skötseln av kyrkan och kyrkogården. Verksamheten inom församlingen skall givetvis samordnas med övrig verksamhet inom pastoratet och utgå från de budgetramar som finns.

Läser mer om det vi vill göra..

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.