Tankar om antagen Alliansbudget för Håbo 2018

Kommentar till budget 2018 för Håbo kommun (fastställd på kommunfullmäktige 12 juni).

Håbo kommun har de senaste åren haft ett bra ekonomiskt utfall. Vi har nått de överskottsmål på minst 2 % som är en nödvändighet för att ha en rimlig beredskap när ekonomin blir kärvare.

Och det lär inte dröja. Enligt alla prognoser så kan Håbo kommun, och hela kommunsektorn, räkna med stora utmaningar 2019 och framåt. Befolkningsutvecklingen och skattekraften hänger inte med.

Till det kommer att vi i Håbo med tanke på vår egen starka utveckling och alla nya medborgare som flyttar in, vilket vi tycker är bra, har att planera för investeringar i förskolor, skolor, äldreboende och inte minst, ett antal nödvändiga investeringar för att tillgodose behovet av fritidsaktiviteter.

Årets budgetprocess har haft detta i åtanke. Vi måste i första hand ta hand om det vi har och utveckla det. Men samtidigt förbereda oss för kommande investeringar. Och ska vi klara dessa miljardinvesteringar så behöver vi i varje projekt söka alternativa drifts- och investeringsformer. Raoul Wallenberg skolans önskan om markanvisning för en ny skola är ett intressant exempel på detta. Liksom Håbo FFs tankar om hur en ny fotbollsarena ska kunna komma till stånd.

I Håboalliansens driftbudget har vi gjort några tydliga markeringar och prioriteringar.

Det gäller bl.a. vårt rika föreningsliv som förtjänar all uppskattning. Från kommunen kan vi göra det genom ett generöst föreningsbidrag. För att stärka föreningslivets möjligheter föreslår vi en uppräkning av föreningsstödet med 1 mkr, vilket är en kraftig ökning.

Under senare tid har en intensiv diskussion uppstått om klimatet för näringslivet i kommunen. Nu senast genom Svenskt Näringslivs ranking. Vi måste vara ärliga och konstatera att det vi ser och hör är inte ok.

Vår vision och ambition är att de som bor i Håbo också ska kunna söka ett jobb här. Och de som får ett jobb i ett Håbo företag ska också kunna få tag på en bostad.

Ska kommunens företag kunna utvecklas behöver dessa samband fungera. Och vi behöver också kunna erbjuda mark för etablering av företag i kommunen eller för utveckling av företag, antingen genom kommunens försorg eller i samverkan med andra markägare. Här har vi en stor uppförsbacke, bl.a. p.g.a. den utdragna processen kring marken i Logistik Bålsta. I Håboalliansens budgetskrivning är vi mycket tydliga med vår ambition på detta område och vikten av Håbo Marknads insatser. Här finns mycket att göra. Det gäller också den kommunala servicen till alla företag som finns i kommunen. På vissa tillsynsområdet ligger vi bra till, medan vi på andra behöver göra stora insatser för att det ska vara ok.

Håbo kommun växer nu mer än tidigare beräknat. Vi ligger bra till i Mälardalen, har en relativt väl fungerande arbetspendling, i varje fall i östlig/västlig riktning. Ett ökat befolkningsunderlag är bra för kommunen, för den offentliga och kommersiella service som kan erbjudas, men det ställer också krav på hög aktivitet i samhällsplaneringen och i bostadsbyggandet. Som ordförande i Håbo Hus kan jag notera en stark efterfrågan på boende, vi har inga vakanser. Det är därför glädjande att vi under senare år fått ytterligare företag som satsar på boende i Håbo, t.ex. West bygg och 746 som just nu bygger. Och alla de planer som ett antal andra aktörer presenterat. Men allt detta ställer krav på den kommunala samhällsplaneringen. Och kan vi inte med egen kraft tillgodose behovet får vi hitta former för samverkan med andra aktörer. Dagens arbetsmarknad på detta område kräver nya former av lösningar.

Leif Zetterberg

PS Budgeten med kommentarer finns att läsa på kommunens hemsida.

(Håbo Centern Leif Zetterberg Kommentar Håbo kommun budget 2018.pdf)