Valprogram Kyrkovalet 2017

En välkomnande folkyrka öppen för alla
Centerpartiet vill att Svenska kyrkan skall styras av principerna

  • alla människors lika värde,
  • rättvisa,
  • solidaritet,
  • omtanke om medmänniskor och miljö.

Kyrkans företrädare skall vara synliga i vardagen men också finnas på plats när människor drabbas av kris, sorg och katastrof.

Ett rikt utbud av gudstjänster, musikaktiviteter, föreläsningar, aktiviteter för barn, ungdomar och äldre skall finnas så att alla människor kan känna samhörighet och trivsel i kyrkan. Den sociala verksamheten och diakonin vill vi slå vakt om och utveckla.

Håbo pastorat
Till Håbo flyttar varje år många nya människor p g a arbetsmarknadens omvandling. Den snabba samhällsomvandlingen bidrar till känsla av främlingskap. Många människor söker efter trygghet, rötter och andliga värden. Svenska Kyrkan har här en stor möjlighet och uppgift att möta dessa behov.

Krig, svält och umbäranden i världen tvingar människor att fly. Flyktingar som kommer till Håbo har behov av medmänskliga kontakter och hjälp att förstå och komma in i vårt samhälle. Ökad inflyttning ger möjlighet till nya kontakter för oss som bor här. Även här kan Håbo Pastorat bidra.

Kristna Uppdraget
Svenska kyrkans gudstjänster ska beröra, ge fördjupning och livsmod samt präglas av delaktighet, gemenskap och glädje. Det ska finnas möjligheter för alla att välja en verksamhet eller en gudstjänst som passar dem. Körsång är en källa till glädje och gemenskap. Den skall stödjas och utvecklas. Vi ska våga vara kyrka, alla ska vara välkomna.

Kyrkan har en viktig uppgift i integrationen av de som flyttar hit både de som kommer från andra delar av landet och de som kommer utifrån. Arbetet med mission och diakoni inom pastoratet är viktigt för att få en integration.

Vi vill:
-att kyrkan skall vara med och sätta Håbo på kartan med nationella satsningar typ: Kyrkorodden till Uppsala från Skokloster, inbjudan till friluftskonfirmationsläger, scoutläger (jamboree)
-att Håbo pastorat arbetar aktivt med integration och lokal mission.

Verksamhet
Vi inom centern vill att svenska kyrkan skall vara lättillgänglig i hela pastoratet

Vi vill:
-att präster och diakoner finns i våra lokala församlingshem i Övergran, Häggeby, Skokloster, Kalmar, Yttergran och Kyrkcentrum 1-2 gånger i veckan.
-att det finns verksamhet för alla åldrar i HELA pastoratet
-att gudstjänster ska firas i alla kyrkor.
-att alla ska få vara delaktiga och välkomna i församlingsarbetet

Förvaltarskap
Svenska kyrkan ska vara en stark aktör inom miljöarbetet och arbeta aktivt för en omställning till ett hållbart samhälle, lokalt och globalt.

Vi vill:
- att verksamheten inom pastoratet skall bedrivas klimatneutralt senast 2025.
- att tydliga och mätbara miljömål ska upprättas och revideras årligen.
- Inköp av varor och tjänster skall så långt som möjligt ske lokalt för att gynna det lokala näringslivet och helst också vara ekologiska och rättvisemärkta.
- Uppvärmning av lokaler skall ske med förnyelsebara energikällor.
- Möjligheterna att utnyttja kyrktaken för solceller och elproduktion ska undersökas.

Kulturarvet
Kyrkorna är vårt gemensamma kulturarv. Alla våra kyrkor ska hållas levande. Bäst sker detta genom att de används.

Vi vill att:
-Kyrkorna hålls öppna så mycket som möjligt.
-Kyrkogårdarna, som för många är en viktig plats för stillhet och eftertanke, ärtillgängliga.

Administration/ekonomi

Det är viktigt att ha en stabil organisation och ekonomi. Att fortlöpande se över organisationen och verksamheten.

Vi vill:

-att det ska vara mer samarbete mellan församlingarna t ex med gemensamma gudstjänster.
-att alla församlingarna ska få vara kvar i sin nuvarande form
-att man ska se över den politiska organisationen
-att man ska se över tjänstemannaorganisationen
-att Håbo pastorat arbetar fram en handlingsplan för att öka medlemsantalet i Svenska kyrkan
-att mål sätts för alla delar i verksamheten och att regelbunden uppföljning sker mot uppsatta mål.