Din bostadsort ska inte avgöra vårdens kvalitet

Unn Harsem

Unn Harsem, regionråd (C) Region Uppsala

För Centerpartiet är det en självklarhet att såväl stad som land måste hänga ihop och att platser och människor ges likvärdiga förutsättningar till en positiv utveckling. Här fyller Region Uppsala en nyckelroll. Vi vill fortsätta arbetet med att utveckla en nära och likvärdig vård, säkra en tillgänglig kollektivtrafik och driva på för en grön regional utveckling som gynnar länets alla delar.

Oavsett om man bor i Hållnäs i Norduppland eller ett stenkast från Uppsala centralstation finns ett behov av en nära och likvärdig vård. Centerpartiet tror på det lilla formatet. Vi vill se en utveckling där det blir enklare att etablera och driva små vårdenheter. Alla aktörer som vill och kan bidra till en god och nära vård ska få göra det, samtidigt som vi fortsätter arbetet med att bygga ut den nära vården genom etableringen av vårdcentrum och närmottagningar runtom i hela länet. På så vis kan vi lägga grunden för ökad likvärdighet bland patienter oavsett om man är bosatt i staden eller på landsbygden.

Vårdpersonalen utgör kärnan i hälso- och sjukvården. Om vi ska kunna utveckla vården och göra den tillgänglig för fler, oavsett var vi bor, förutsätter det att vi investerar i personalen och en förbättrad arbetsmiljö med tid för återhämtning. För att kunna behålla och rekrytera mer personal behöver fler medarbetare dessutom ges chansen att utvecklas inom ramen för sin yrkestitel. Därför vill vi införa en kompetensutvecklingsgaranti som omfattar både undersköterskor och sjuksköterskor, med målet om att fler ska kunna stärka sina kunskaper, kompetensutvecklas och därmed höja sina löner.

För Centerpartiet är det av stor vikt att hälso- och sjukvården och dess medarbetare ges ett stort mandat att utforma sina egen verksamhet. Det är där vi finner kompetensen och insikterna om vad som behöver prioriteras. Parallellt behöver vi också säkra ett gott ledarskap. Vi vill se en obligatorisk chefsutbildning för den som anställs till en chefsposition inom vården. Politiken måste också visa ledarskap genom att förhindra att hälso- och sjukvården belastas med projekt som tar tid från kärnuppdraget, samtidigt som vi stärker upp primärvårdens möjligheter att utgöra en viktig bas i den sjukvård regionen bedriver.

En tillgänglig sjukvård som är spridd över länets alla delar är en stor och viktig del i att kunna bo och verka i hela Uppsala län. Region Uppsala kan dock bidra på fler sätt. Om vårt län fortsatt ska vara en attraktiv plats som växer måste vi utöver skapandet av en nära vård säkra nödvändig infrastruktur med kollektivtrafik som binder samman våra länsdelar. Vi vill underlätta för kombinationsresor så att kollektivtrafiken blir ett alternativ för fler genom att prioritera fler pendlarparkeringar och bättre cykelmöjligheter i anslutning till viktiga kollektivtrafiknoder.

Region Uppsala har möjlighet till att vara en pådrivande aktör för att minska utsläppen samtidigt som vi underlättar för fler arbetstillfällen, en hållbar livsmedelsproduktion, bättre kommunikationer och fler möjligheter till kulturupplevelser. Vi vill att Region Uppsala via sina upphandlingar och uppdrag är med och gynnar det regionala näringslivet, lokala livsmedelsproducenter, minskade klimatavtryck samt att vi aktivt stimulerar innovationer och insatser för att öka takten i klimatomställningen.

Om vi ska skapa en nära vård för fler, få fler att resa kollektivt och jämna ut skillnader i vårt län krävs ett politiskt perspektiv som ser till hela länets bästa. Vi bär med oss det perspektivet varje dag. Inte bara när det är valrörelse. Det är också därför vi alltid kommer värna de små platsernas möjlighet att få ta del av en närmre vård, att fler ska ges möjlighet att åka kollektivt samt att vi står emot när andra ser centralisering som en universallösning på vårdens problem. En röst på Centerpartiet den 11 september är en röst för hela Uppsala läns bästa.

Unn Harsem, Regionråd (C) Region Uppsala