Den höga inflationen är ett hot mot välfärden

I dag presenterade Alliansen i Region Uppsala förslag till regionplan-och budget 2024. Kostnaderna ökar samtidigt som värdet på intäkterna minskar på grund av den höga inflationen. Varje skattekrona måste därför användas varsamt. Det besvärliga läget i ekonomin präglar förslagen i budgeten. Alliansen tar ansvar genom att bedriva en återhållsam ekonomisk politik med fokus på regionens fyra strategiska områden.

- Tidigare storstädning av ekonomin har gett oss ett bra utgångsläge, men jag tänker inte ljuga. Det kommer bli ett tufft läge. Den höga inflationen är ett hot mot välfärden. Vi måste prioritera det som är viktigast. Alliansen kommer inte släppa krav på kostnadskontroll, säger Emilie Orring (M), regionråd.

Alliansen har enats om ett tydligt målvärde: 25 procent av vårdens totala budget ska vikas åt primärvården år 2030, från dagens 17 procent. Mer operationer ska utföras på Lasarettet i Enköping samtidigt som Akademiska sjukhuset ges utrymme att vässa den högspecialiserade vården.

- Genom att sätta pengar bakom orden kommer takten i att bygga ut primärvården i Uppsala län att öka. Det kommer att leda till ökad tillgänglighet och bättre arbetsmiljö, samt minskat tryck på Akademiska sjukhuset, säger Björn-Owe Björk (KD) regionråd.

I årets budget finns cirka 80 miljoner i ett särskilt medarbetarpaket. I detta ingår bland annat en riktad satsning på höjda löner och medarbetarerbjudande på 40 miljoner kronor.

- Det ska löna sig att vara en erfaren medarbetare i Region Uppsala och därför avsätter vi pengar för lönesatsningar utöver den ordinarie löneöversynen. Genom att behålla och rekrytera fler medarbetare förbättras förutsättningarna att hålla fler vårdplatser öppna, säger Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd.

Uppsala län är ett av Europas snabbast växande regioner. Människor vill bo, jobba och starta företag här. Företag och jobb i Uppsala län kan inte kommenderas fram av politiska beslut. Men regionen kan genom samverkan och en god kollektivtrafik förstärka den positiva utvecklingen.

- I förslaget till budget avsätts medel till både Life Science-sektorn, forskning om den nära vården samt genomförandet av ett nytt miljö- och hållbarhetsprogram. För oss är det särskilt viktigt att fortsätta minska regionens klimatpåverkan, ta ansvar för biologisk mångfald samtidigt som vi måste fortsätta minska miljöpåverkan från läkemedel och kemikalier, säger Unn Harsem (C), regionråd.

Sammanfattning av budgeten:

  • Nettouppräkning på 3,6 procent till samtliga förvaltningar.
  • Hög inflation innebär 1 500 mnkr i ökade pensionskostnader 2023–2024.
  • Budgeterat nollresultat 2024.
    - Cirka 1 000 mnkr måste jobbas i kapp för att Region Uppsala ska uppnå ett budgeterat nollresultat, varav 600 mnkr finns hos Akademiska sjukhuset. Det finns även beredskap att vid årsbokslutet att använda 500 mnkr ur den reserv som Alliansen byggt upp under de goda åren.
  • Oförändrad skattesats.

Några satsningar i budgeten:

  • Medarbetarpaket på 80 mnkr varav 40 mnkr i lönesatsningar utöver ordinarie löneöversyn och bättre medarbetarerbjudanden.
  • Mer operation på Lasarettet i Enköping och fler medicinvårdplatser på cirka 25 mnkr.
  • Utökad satsning på forskning i den nära vården. 2 mnkr.

Den ekonomiska reserven:

  • 769 mnkr har lagts undan kopplat till årsbokslut 2020–2021. Reserven fylls med ytterligare 452 mnkr den 26 april 2023. Används vid behov i samband med årsbokslut 2023 och 2024.

Kontaktuppgifter:

Emilie Orring (M)
076-785 41 72


Björn-Owe Björk (KD)
072-217 32 78


Unn Harsem (C)
072 202 23 81


Malin Sjöberg Högrell (L)
072-227 02 37