Rapport: En trygg och jämlik förlossningsvård i Region Uppsala

Gruppledarna för Alliansen i Region Uppsala presenterar nu en rapport om förlossningsvården i regionen. Underlag och data till denna rapport bygger på statistik framtagen av SKR, Socialstyrelsen, Graviditetsregistret och Region Uppsalas Mödrahälsovårdsenhet, samt specialbeställd statistik.

Alla kvinnor som bor i Uppsala län ska få god vård oavsett bakgrund. Det är mycket viktigt för oss att man känner en trygghet inför sin förlossning och i kontakten med vården som helhet. Rapporten visar övergripande om arbetet i Region Uppsala inom förlossningsvård och eftervård, samt arbetet kopplat till regionens nollvision mot våld i nära relationer. Vi kan slå fast att utvecklingen inom ett flertal områden går åt rätt håll. Allt fler tar del av den viktiga eftervården, som även blivit mer jämlik. Vården har under de senaste åren tagit ett större helhetsgrepp kring gravida kvinnors hälsa. Det handlar om till exempel screening för våldsutsatthet och missbruk. Motorn i den positiva utvecklingen är skickliga medarbetare och deras vilja att utveckla vården med den födande kvinnans bästa för ögonen.

Samtidigt finns det fortfarande områden att arbeta med. Det handlar till exempel om kompetensförsörjningen och arbetsmiljön inte minst inom förlossningsvården. God arbetsmiljö, karriär och löneutveckling, samt ett gott ledarskap där varje medarbetares kompetens används rätt och fullt ut är grundläggande för att de ska vilja stanna kvar inom sina yrken men också för att locka nya medarbetare.

Vi nöjer oss inte med de senaste årens positiva utveckling för att stärka kvinnors hälsa i vårt län. Detta sker i närtid:

  • Region Uppsala utreder barnmorskeledd mottagning. Ett sätt att ge möjlighet för förlossning på fler vårdnivåer samt öka det medarbetardrivna inflytandet.
  • Under hösten genomförs ett projekt i miniformat med one-to-one-care, det vill säga två barnmorskor i team som arbetar med två födande istället för att splittras upp på flera patienter, vilket kan öka stödet och närvaron vid förlossning.
  • Förbättra struktur, samordning, och vårdkedjan gällande amning. Beslut om medel till digitala besök amningsmottagningen.
  • Förbättrad smärtlindring och upplevelse i samband med förlossning – utbilda barnmorskor i vattenfödsel. Försök med mobilt uppblåsbart badkar på förlossningen.

Genom de satsningarna vi gör både i år och nästa år ges förutsättningar för att den positiva utvecklingen ska fortsätta. Vi vill rikta ett särskilt tack till alla medarbetare i Region Uppsala och till fristående aktörer som regionen jobbar tillsammans med för de senaste årens positiva utveckling.

Läs rapporten i sin helhet här! , 580.8 kB.