Handlingsprogram 2019-2022

Ett nytt ledarskap för Tierps kommun med fokus på trygghet, skola, arbete, miljö och en närodlad politik för hela kommunen.

 

Nytt Ledarskap för Tierps kommun

Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika värde. De är vi människor som tillsammans utvecklar vårt samhälle, det är inte mitt eller ditt utan vårt. Det innebär också att vi har gemensamt ansvar, vi kan inte skylla på någon annan. Vi som bor i Tierps kommun har tillsammans ett ansvar för att utveckla vårt samhälle. Centerpartiet arbetar för ett hållbart, öppet och tryggt samhälle. Då är inte det viktiga var vi kommer ifrån utan var vi är på väg. Det måste också finnas ett tydligt ledarskap och Centerpartiets mål är ett nytt ledarskap för Tierps kommun. Ett ledarskap som har respekt för demokratin och utvecklar delaktighet och medborgardialogen. Centerpartiet vill öppna upp beslutsprocesserna i Tierps kommun. Vi är fast bestämda i detta och att det är en bärande del i det ledarskap vi erbjuder väljarna.

Valet 2018 handlar både om den politik vi vill ska genomföras, synen på demokrati och behovet av ett nytt ledarskap. Ett val där värderingar kommer att spela stor roll.

För Centerpartiet är det viktigt att du som individ får vara med och bidra för att utveckla samhället och att du får bestämma så mycket som möjligt i din vardag. Valfrihet och tro på den enskilda individens förmåga att forma sitt eget liv är tillsammans med ett starkt socialt skydd från samhället när vi behöver det grunden i vår politik. Vi vill utveckla vård och omsorg för trygghet hela livet och skolan där våra barn och ungdomar får en bra utbildning för en trygg och ljus framtid.

Vi vill ha specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och ansvarstagande mål för kommunens verksamheter som utgår från Tierps kommuns vision och Region Uppsala läns utvecklingsstrategi. Det ger en tydlighet gentemot såväl kommunens verksamheter och medarbetare som gentemot kommuninvånarna som på så vis vet vad som kan förväntas prioriteras i användandet av invånarnas skattemedel.

Centerpartiet är redo att ta ansvar. Vårt ledarskap erbjuder en ansvarsfull politik där vi förvaltar skattepengarna med stor respekt och där vi ser till hela kommunen. Just nu står kommunen mitt uppe i flertalet mångmiljoninvesteringar i centralorten. Investeringsprocesserna har ej varit öppna för politisk debatt, det är en stor brist. När stora investeringsbeslut ska tas är det viktigt att ha ett perspektiv utifrån hela kommunen och den utvecklingspotential som finns. Det innebär att kommunen inte bara ska bygga i centralorten utan på fler platser runt om i kommunen för att alla delar av Tierps kommun ska kunna ta del av en positiv utveckling och förverkliga sin potential.

Centerpartiet erbjuder - Ett nytt ledarskap för Tierps kommun.

Centerpartiets prioriterade frågor för ett nytt ledarskap:

 • En utvecklad medborgardialog, där öppna processer föregår politiska beslut.
 • Ett ledarskap med fokus på specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och ansvarstagande mål som leder fram till Visionen för Tierps kommun.
 • En levande landsbygd där hela kommunens utvecklingspotential lyfts fram.
 • En närodlad politik där du får bestämma mer över din vardag och där din valfrihet ges större möjligheter.

 

Trygghet

Trygghet berör alla människor och många områden i vårt samhälle. Att känna trygghet är viktigt för var och en av oss och en förutsättning för att vi ska fungera i vår vardag. Vi kan inte bygga vårt samhälle på rädsla och oro, människor måste ha en trygghet för att kunna känna hopp och framtidstro. Just därför är tryggheten så viktig då det är hopp och framtidstro som lägger grunden för den positiva utvecklingskraften som alla önskar.

När det gäller kommunens uppdrag för att skapa trygghet i vårt samhälle handlar det om att barnomsorgen är av god pedagogisk kvalité, det ska kännas tryggt att lämna de små i barnomsorgens händer. Den vård och omsorg kommunen tillhandahåller ska vara säker och av god kvalitét och möta varje individ med respekt. Verksamheterna ska ha tillräckliga resurser för att möta de behov som finns i vår kommun, när det är dags ska man inte behöva vänta i månader.

Även om inte polisen är kommunens ansvar så innebär det ändå att vi som kommun ska ha ett gott samarbete med vår lokala polis. Det kommunen kan göra är att utveckla och konkretisera trygghetslöftet mellan Tierps kommun och polisen. Samt utveckla samarbetet mellan skola, socialtjänst och polisen.

Våra barn och ungdomar tillbringar en mycket stor del av sina liv i skolan och då är det viktigt att de upplever skolan som en trygg plats. Mobbing och kränkande behandling kan aldrig accepteras. Det måste finnas tydliga handlingsplaner som personalen känner sig trygga med och är fullt medvetna om vilka åtgärder som ska vidtagas när man ser eller misstänker att någon elev far illa. Och då direkt när tecken visas för att undvika att problemen växer och blir omfattande. Detta gäller all personal i skolan oavsett profession.

Trygghet är viktigt i alla faser i livet. Att veta att när den dagen kommer då man behöver flytta till ett annat eller särskilt boende så ska det finnas plats. Att få hjälp i sin vardag när man behöver det. Att det finns barnomsorg i närheten som erbjuder såväl plats som ett gott omhändertagande och uppmuntran till att lära känna världen och stimulera nyfikenheten till ett livslångt lärande. Det är för oss i Centerpartiet en bra grund för att bygga trygghet.

Centerpartiets prioriterade frågor för ökad trygghet:

 • Ett intensifierat arbete med att öka valfriheten inom äldreomsorgen t.ex. utökning av LOV.
 • Stimulera en utveckling av fler utförare inom välfärdssektorn som kan erbjuda såväl alternativ som tillgodose behovet av platser inom såväl barnomsorg som inom vård- och omsorgsområdet.
 • Kommunen ska arbeta aktivt för att öka personalkontinuiteten inom hemtjänsten.

 

Miljö

Vi i Centerpartiet vill att det ska vara lätt att göra rätt när det gäller att värna vår miljö. Med Centerpartiets närodlade politik skapar vi ett hållbart samhälle. Tierps kommun är en stor inköpare av varor och tjänster och på så sätt finns stora möjligheter att påverka genom att ställa höga krav på att inköpen ska vara miljövänliga och i största mån närproducerade för att på så sätt bidra till en grön hållbar miljö.

Tierps kommun har en stor landsbygd är det viktigt att vi håller landskapet öppet genom ett aktivt brukande. Det kommunen bör göra är att sätta tydliga mål för att öka produktionsvärdet från jordbruket och trädgårdssektorn som verkar i vår kommun. Kommunens ansvar är sedan att fullt ut utnyttja de möjligheter som finns inom lagarnas ramverk vad gäller att upphandla utifrån aspekten att den lokala gröna sektorn ska ha möjligheter att kunna lämna anbud. Att se till att lokala aktörer stöttas i att kunna delta i de upphandlingar kommunen genomför gäller alla sektorer, såväl livsmedel som byggjobb och tjänster. Utöver att genomföra väl genomtänkta upphandlingar bör även en dialog föras med det gröna näringslivet för hur kommunen ska agera för att ta bort eventuella hinder såväl som stötta den gröna delen av det lokala näringslivet.

Med Centerpartiet i ledningen så innebär det att kommunen tar krafttag för att vara med och bidra till att även Tierps kommun tar sitt ansvar för att Agenda 2030 uppfylls. Det duger inte att stå vid sidan om och titta på och förvänta sig att alla andra jobbar för att det ska bli genomfört. Utsläppen av växthusgaser måste minska och kommunen kan göra mycket för att ersätta fossila bränslen. Energi, bränsle och drivmedelsanvändningen i kommunkoncernen som helhet ska vara helt förnyelsebar år 2025. Ett högt satt mål men kommunen har ett ansvar att agera och föregå med gott exempel. Ytterligare en viktig del i klimat- och miljöarbetet är att kommunen hela tiden aktivt arbetar med energieffektiviseringar i alla verksamheter inklusive de kommunala bolagen.

Ett av våra viktigaste livsmedel är vatten. Att vi har rent vatten i våra kranar varje dag tar vi oftast som en självklarhet. Från flera platser i landet har rapporterats om stor vattenbrist och det finns nu en medvetenhet om att vatten kan ta slut, dricksvatten kan också bli otjänligt, exempelvis Östersund 2010, vilket har inneburit stora besvär för invånarna i dessa kommuner. För att minimera följdverkningarna om något skulle hända kring vattenförsörjning krävs det att kommunen har en handlingsplan som man kan realisera. Rent vatten kan inte alltid tas för givet, kommunen måste ha en nödvattenplan.

Kommunens ansvar för gator och vägar samt gång- och cykelvägar ska innefatta en god skötsel och hantering för att den lokala infrastrukturen ska fungera så bra som möjligt för trafiken och de boende utifrån säkerhet och trygghet.

Centerpartiets prioriterade frågor för bättre miljö:

 • Kommunkoncernens energi-, bränsle- och drivmedelsanvändning ska vara 100% förnyelsebar år 2025 samt årliga energieffektiviseringar om 2% (normalårskorrigerad) ska ske.
 • En nödvattenplan för Tierps kommun ska tas fram.
 • Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn i kommunen ska öka med 20% fram till år 2030.

 

Arbete

Kommunen är en stor arbetsgivare och i kommunen finns ca 2000 företag, allt från enmansföretagaren till det största privata företaget med cirka 500 anställda. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. När det gäller näringslivet ska kommunen erbjuda en attraktiv näringslivsmiljö och vara ett tydligt alternativ vid nyetablering. Att öka branschbredden

ser vi som en viktig hörnsten för att stärka näringslivet. Fler företag inom välfärds-, service- och tjänstesektorn skulle göra att Tierps kommun får ett ännu mer spännande näringsliv. Centerpartiet vill se fler kvinnor starta, driva och utveckla sina företag. En förutsättning för att lycka med integrationen av de som kommit nya till Sverige och vår kommun är att vi snabbar upp processen för att flera ska få egen försörjning genom att antingen starta eget företag eller komma i arbete. Som det ser ut idag tar det alldeles för lång tid både för män och kvinnor. Här behöver samhället i stort jobba tillsammans på flera nivåer. Detta är inte enbart kommunens ansvar men om inte människor kommer i jobb så blir det kommunens ansvar i form av ekonomiskt bistånd. Fler enkla jobb behövs för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Praktikplatser, traineetjänster och lärlingsplatser är några exempel på vad som kan utvecklas. Ett gott samarbete mellan kommunen, arbetsförmedlingen och våra lokala företagare är en förutsättning.

Centerpartiet vill koppla samman kommun, skola, företag och arbetssökande på ett tydligare sätt. Det ska finnas en samsyn kring vad företagens krav på kompetens innebär. Vad det är företagen efterfrågar? Att arbeta för förståelse av begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärande för att elever, vårdnadshavare i förkommande fall och medarbetare är viktigt. Dessa parter ska förstå vikten av kopplingen mellan utbildning och yrkesliv samt motiveras till strävan mot att eleverna når goda resultat i skolan. Skolan bygger vår gemensamma välfärd. Tierps kommun ska ha ett tydligt fokus på att höja elevernas resultat och koppla samman näringsliv och skola.

Tillverkningsindustri, jord- och skogsbruksföretag, stålindustri och hantverksföretag är fyra starka ben i Tierps kommun. Det finns olika utmaningar för dessa grupper. Det kan handla om att få lönsamhet för att ha en trygg tillvaro och kunna utveckla sitt företag men inte sällan handlar det om kompetensförsörjning. Att helt enkelt hitta den arbetskraft som behövs. Det handlar ofta om att hitta rätt person som har engagemang och ett driv för att vara med och utveckla företaget eller ge stabilitet för att kunna leva upp till kundernas förväntningar och behov. Därför är det viktigt att utveckla formerna för att fler ska komma in väl rustade på arbetsmarknaden.

Centerpartiets prioriterade frågor för fler i arbete:

 • Kommunen ska särskilt arbeta med att öka branschbredden, utveckla kvinnors företagande.
 • De gröna näringarnas utvecklingspotential ska synliggöras och lyftas.
 • Utveckla nära samarbete mellan skola och näringsliv.
 • Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande ska genomsyra hela skolan och barn och ungas utbildning samt ett tydligt fokus på att höja elevernas resultat.

 

Stoppa klyvningen av samhället – ge förutsättningar för en kommun som håller ihop

Om man inte känner sig delaktig, om man upplever att man står utanför samhället så finns en klyvning på ett individuellt plan men det kan också vara i ett större sammanhang, att en ort eller del av en kommun känner sig bortglömd, exempelvis att samhällsservicen försvinner eller där samhället stagnerar. Det här vill vi i Centerpartiet motverka. Delaktighet är viktigt, det är grunden för hållbar utveckling och för framtidstro.

Att se till att hela Tierps kommun utvecklas är ett politiskt ansvar. Kommunen har gjort grundarbetet. Tierps kommuns vision med tre arenor: livarenan, affärsarenan och utvecklingsarenan skapar en kommun som håller ihop. Visionen tillsammans med de regionala utvecklingsmålen ger förutsättningar för att Tierps kommun blir en framtidskommun. Det goda geografiska läget. Småskaligheten som innebär fördelar när det gäller kontakter och snabba beslutsvägar. En vacker natur med historiskt värdefulla kulturbygder. Ett sprudlande föreningsliv. Närhet till stora städer med två universitet och en högskola samt flygplatsen Arlanda och Stockholm inom pendlingsavstånd. Vi är en del av Sveriges tillväxtregion - Mälardalen. Många möjligheter finns.

Men det finns också utmaningar, nu och i framtiden. Det gäller kompetensförsörjning, folkhälsa, unga människors psykiska hälsa och elevers måluppfyllelse. Det digitala utanförskapet måste undanröjas, att inte ha tillgång till den digitala infrastrukturen är att inte vara delaktig. Det innebär att du inte kan etablera verksamhet samt svårigheter för föreningsliv och företag. I denna fråga måste Tierps kommun hålla i taktpinnen med täta uppföljningar av det avtal kommunen har ingått om bredbandsutbyggnad så avtalet infrias.

Det behövs ett nytt ledarskap för Tierps kommun. Med Centerpartiets närodlade politik kommer hela kommunens utveckling i fokus. En välutvecklad medborgardialog som ger möjlighet till inflytande och delaktighet. Där du får påverka men också bidra med dina kunskaper. Där din valfrihet är viktig när det gäller att välja förskola eller välja vem som kommer hem till dig när du behöver hjälp från hemtjänsten.

Ett öppet, fritt och tryggt samhälle bygger på jämställdhet och demokrati. Varje form av kränkningar såväl psykiska som fysiska av andra människor, i skolan, på jobbet eller i hemmet måste med kraft och beslutsamhet motverkas varje gång det sker. Centerpartiet arbetar för ett jämställt samhälle, där pojkar och flickor, kvinnor och män ska ges lika möjligheter att forma och utveckla sitt eget liv, tillgång till utbildning och till egen försörjning. Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika värde, tillsammans bygger vi ett tryggt samhälle för oss alla.

Centerpartiets prioriterade frågor för ett enat samhälle:

 • Tierps kommun ska ha nolltolerans mot våld i nära relationer.
 • 90% av kommunens hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband minst 100Mb/s till 2020, till 2030 ska 100% vara uppnått.
 • Riktat förebyggande arbete för att förbättra folkhälsan.
 • Nytt ledarskap för Tierps kommun, där en närodlad politik för utveckling av hela kommunen är bärande.

Relaterade blogginlägg