Ny rapport: Inget behov av spårväg i Uppsala

Det finns inget behov av spårväg i Uppsala fram till 2030. Det är slutsatsen i den rapport som tagits fram på uppdrag av Uppsala kommun och Uppsala läns landsting som presenterades idag.

Fram till 2030 är ett system med snabbussar, så kallad BRT, det mest lämpliga alternativet. Den sammanfattande bedömningen i rapporten är att: ”BRT svarar kapacitetsmässigt mot den resandeefterfrågan som prognostiseras och BRT kan, i en jämförelse med spårväg, genomföras på ett enklare och sätt till en lägre kostnad.”

– Detta stämmer väl med den bild vi har sedan tidigare, där det inte finns behov av spårväg i Uppsala under de närmaste decenniet. Det är nu dags att på allvar börja planera för en snabbusslösning istället för att fastna i ytterligare diskussioner om det ska vara spårväg eller inte, säger Johan Örjes (C), 2:e vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden.

På längre sikt, fram till 2050, gör utredningen bedömningen att delar av Uppsala stad behöver ytterligare kapacitet och att det då inte räcker med snabbussar.

– Det är därför klokt att planera stadens utbyggnad så att det underlättar för en framtida spårvägsutbyggnad. Sedan får vi se när det blir aktuellt. 2050 är långt fram i tiden och det kan ske förändringar både i teknik och resandemönster som förändra förutsättningarna, säger Johan Örjes.

– Det är till exempel så att byggandet av ett nytt bostadsområde och en station Uppsala södra i Bergsbrunna kan påverka de framtida resandeströmmarna så att behovet in mot Uppsala resecentrum inte växer lika snabbt från de södra delarna av staden, säger Johan Örjes.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.