Spårvägssatsning smygs igenom av rödgrön kommunledning

Ingress Kommunstyrelsen i Uppsala beslutade under onsdagen att förstärka Torgny Segerstedts Allé i Rosendal för en eventuell framtida spårvägsutbyggnad. Kostnaden för förstärkningen beräknas uppgå till cirka 16 miljoner kronor. Centerpartiet i Uppsala är kritiska till beslutet, eftersom kommunen ännu inte fattat något beslut om att anlägga spårväg.

- Det här är ett direkt ansvarslöst beslut. Det är inte alls säkert att Uppsala kommun beslutar att anlägga spårvägar i Uppsala. Om kommunfullmäktige skulle besluta att inte anlägga spårvägar så blir ju den här investeringen skattepengar i sjön, och den är bara den första av en rad liknande förstärkningar på kommunens bord. Det minsta man kan begära är att kommunfullmäktige fattar ett beslut om att anlägga spårvägar på en viss sträcka innan man tar höjd för det i projekteringar, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

- Det är också rimligt att begära att Region Uppsalas kollektivtrafiknämnd ställer sig positiva till en spårvägsutbyggnad innan Uppsala kommun börjar ta kostnader för det. Regionen har ansvaret för kollektivtrafiken, och i dagsläget har de inte uttalat något stöd för idén om spårvägar i Uppsala, fortsätter Stefan Hanna.

Uppsala kommun har inte fattat några principbeslut om att anlägga spårväg, vilken sträckning en eventuell spårväg ska ha eller hur en spårvägssatsning ska finansieras. Centerpartiet menar att dessa frågor måste lösas innan kommunstyrelsen fattar beslut om att förstärka gator för spårvägsbärighet.

- Centerpartiet motsätter sig inte en spårvägsutbyggnad per se, men det måste gå att genomföra på ett ekonomiskt försvarbart sätt och det måste ske i god demokratisk ordning. Enligt de senaste två utredningarna skulle kostnaderna uppgå till mellan 4,6-10 miljarder kronor och Uppsala har redan hög skuldsättning per invånare och dålig soliditet. Givet de ekonomiska förutsättningarna så ställer vi oss inte bakom en spårvägsutbyggnad utan statlig eller regional medfinansiering, och vi ställer oss framförallt inte bakom att smyga igenom den bakvägen på det sätt som de rödgröna försöker göra, avslutar Stefan Hanna.

I december 2016 presenterade Uppsala kommun och landstinget i Uppsala den oberoende rapporten Systemvalsstudie: Kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala. Den konkluderade att trafiksystemet Bus Rapid Transit (BRT) vore ett mer fördelaktigt trafiksystem för Uppsala än spårvägar givet nuvarande förutsättningar. Så länge inte dessa förutsättningar förändras är BRT också det trafiksystem som Centerpartiet Uppsala förespråkar.