Centerpartiet presenterade sin budget för 2018

Under en pressträff idag presenterade Centerpartiet sitt förslag till budget för Uppsala kommun år 2018. I budgetförslaget presenteras reformer för att möta Uppsala kommuns största utmaningar de kommande åren; en åldrande befolkning, bristande integration och en ohållbar bostadssituation.

Stora reformer föreslås för att integrera och inkludera människor som lever i någon form av utanförskap. Bland de större märks riktade föreningsstöd för integration, inkluderingsjobb för människor i långvarigt bidragsberoende samt generella stöd till skolor med ett stort integrationsansvar. Totalt satsas närmare 200 miljoner kronor på detta område.

- För att Uppsala ska vara tryggt och attraktivt krävs att vi integrerar nya svenskar och människor långt från arbetsmarknaden mycket bättre än hittills. I ett samhälle där alla får vara med och bidra skapas trygghet, välstånd, stolthet och ett attraktivt närsamhälle, säger kommunalråd Stefan Hanna (C).

Centerpartiet föreslår satsningar på sammanlagt 84 miljoner kronor för att garantera alla äldre en så frisk och trygg ålderdom som möjligt. Fokus ligger på förebyggande och friskvårdande insatser, däribland inrättandet av ett friskvårdscenter för äldre och fler platser på trygghetsboenden.

- Att människor lever längre är en enormt positiv utveckling. Det innebär emellertid att behovet av vård och omsorg ökar, och det är prioriterat för oss. I Uppsala ska alla kunna se fram emot en frisk och trygg ålderdom, fortsätter Stefan Hanna.

Centerpartiet vill att hela kommunen ska leva och vara attraktivt. Därför föreslås stora investeringar i orterna Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge, där satsningar i Almunge ligger först i tidsplanen. För att bevara stadens attraktivitet vill Centerpartiet dessutom freda Fyrisåns västra strand från Stadsträdgården ned till Sunnersta från exploatering.

- Ett miljösmart och hälsosamt växande Uppsala kräver att vi bygger varsammare i våra stadsdelar, stärker servicen i våra landsbygder och planerar trafiken i staden mycket bättre, avslutar Stefan Hanna.

Ladda ned hela Centerpartiets Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020.