Alliansen: rädda äldreombudsmannen

På äldrenämndens möte under torsdagskvällen tog Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställning för att lägga ned Uppsala kommuns äldreombudsman. Alliansen motsatte sig beslutet.

- Det är väldigt anmärkningsvärt att majoriteten i den nämnd som ansvarar för de äldres välbefinnande föreslår en nedläggning av äldreombudsmannen. Det är väldigt värdefullt för de äldre att kommunen har en oberoende funktion som bevakar deras intressen. I takt med att det blir fler äldre i Uppsala blir behovet av oberoende aktörer som stöttar våra äldre och tillvaratar deras intressen större, inte mindre. Det här beslutet går i helt fel riktning, säger Stefan Hanna (C), 2:e vice ordförande i äldrenämnden.

Äldreombudsmannen är fristående från äldreförvaltningen och fyller en rad viktiga funktioner för Uppsalas äldre. Bland annat att informera dem om frågor som rör dem och vägleda dem rätt inom kommunens verksamhet. Därtill har ombudsmannen till uppgift att granska verksamheten samt ta emot och förmedla äldres synpunkter och klagomål.

- Varje år skriver äldreombudsmannen en årsrapport till kommunfullmäktige. Den innehåller bland annat en sammanställning av upplevda brister inom äldreomsorgen och äldres klagomål på exempelvis trygghetsboenden och färdtjänst. I praktiken så är det här beslutet ett försök att tysta en oberoende kritiker, avslutar Stefan Hanna.

Från äldrenämnden går ärendet vidare till kommunstyrelsen, som fattar det slutgiltiga beslutet om äldreombudsmannens framtid.