Alliansen återremitterar ny stadsdelsindelning

I eftermiddag fattar Uppsala kommunfullmäktige beslut om ett förslag till ny stadsdelsindelning av Uppsala. Alliansen kommer att återremittera ärendet med hänvisning till att det behöver beredas bättre.

- Uppsala har vuxit med tiotusentals invånare sedan den nuvarande stadsdelsindelningen beslutades 1982, så det är fullt rimligt att den uppdateras. Många stadsdelars namn och gränser har dock tillkommit av historiska och kulturella skäl och det vore olyckligt att riva upp dem utan goda skäl, menar kommunalrådet Stefan Hanna (C).

Utöver att många nya stadsdelar ges gränsdragningar som inte tar hänsyn till Uppsalas historia anser Centerpartiet att somliga av dem dessutom är svåra att motivera rent praktiskt. Till exempel föreslås Slottet-Sjukhuset bli en egen stadsdel med en enda invånare, landshövdingen. Således förefaller förslaget till ny stadsdelsindelning inte motiveras av en önskan om att dela in staden i demografiskt och administrativt jämbördiga områden. Detta vittnar om att ärendet inte beretts på ett korrekt sätt.

- Uppsala kommun har en namngivningsnämnd för att hantera just den här typen av frågor. Den har emellertid inte fått yttra sig om förslaget till beslut. Förslaget har heller inte varit utställt på remiss så att Uppsalaborna kunnat inkomma med synpunkter. Därför vill vi att ärendet återremitteras och bereds bättre inför beslut, säger Stefan Hanna.

Centerpartiet ifrågasatte den nya stadsdelsindelningen när kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdde den 27 mars. Inför kommunstyrelsens sammanträde den 11 april fanns emellertid inte en tillräckligt stor minoritet för att besluta om bordläggning. Inför kommunfullmäktige har emellertid resten av Alliansen svängt. Alliansen har sammanlagt 32 kommunfullmäktigemandat, för att återremittera ett ärende krävs att 27 ledamöter begär det.