Oenig nämnd tillstyrkte detaljplan för hammarparken

Centerpartiet har föreslagit att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle avstyrka förslaget till ny detaljplan för Hammarparken i Eriksberg. Förslaget som fick gehör från V, SD och delar av S grundar sig i att den föreslagna byggnationen får för stor inverkan på områdets miljö- och hälsovärden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har bland annat till uppgift att yttra sig över förslag till detaljplaner utifrån de miljö- och hälsokrav som ställs i svensk lag och statliga riktlinjer. Centerpartiet anser inte att den föreslagna detaljplanen i alla avseenden möter dessa.

- Vi tycker att den omfattande exploatering som föreslås i Hammarparken gör större skada på naturvärden, rekreationsmöjligheter och lokala ekosystemtjänster än vad gällande lagar och regler tillåter. Eriksberg uppfattas allmänt som en grön stadsdel, men sett till folkmängden är andelen grönområden förhållandevis låg, säger Mats Åhlund (C), 2:e vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade på sitt möte den 29 maj att tillstyrka förslaget till detaljplan. Fem av tretton ledamöter, bestående av representanter för Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, yrkade dock bifall till Centerpartiets förslag om att avstyrka detaljplanen.

- Centerpartiet är kritiska till planförslaget för Hammarparken även av politiska skäl. Vi tycker att den föreslagna byggnationen är för omfattande. Dessutom ställer den täta bebyggelsen till det för gatukontoret, de låga p-talen riskerar att öka parkeringstrycket på de kringliggande områdena och skolgården i området blir för liten med ökat slitage på närliggande parker som följd, säger Centerpartiets gruppledare Jonas Petersson (C).