Uppsala
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Uppsalacentern vill avbryta planarbetet för Hammarparken

Uppsalacentern vill avbryta planarbetet för Hammarparken

Centerpartiet har föreslagit plan- och byggnadsnämnden att avbryta planarbetet för detaljplan för Hammarparken i Eriksberg. Förslaget grundar sig i att den föreslagna byggnationen får för stor inverkan på områdets miljö- och hälsovärden och att det nu planeras stora utbyggnader i Sydöstra stadsdelarna som inte var aktuellt när planarbetet inleddes.

Centerpartiet anser inte att det nya förslaget bidrar till områdets bästa även med det nya föreslaget till omarbetad struktur. Byggnationen får för stor inverkan på områdets miljö- och hälsovärden samtidigt som det mött stort lokalt motstånd.

Vi har tidigare velat se justeringar av den föreslagna planen för att passa in på platsen men kan med den ökade exploateringen som nu föreslås i de Sydöstra stadsdelarna verkligen inte motivera att naturmark ska bebyggas i Eriksberg säger Karin Ericsson (C), ledamot i plan- och byggnadsnämnden.

Centerpartiet anser att den omfattande exploatering som föreslås i Hammarparken gör större skada på naturvärden, rekreationsmöjligheter och lokala ekosystemtjänster än vad gällande lagar och regler tillåter. Eriksberg uppfattas allmänt som en grön stadsdel, men sett till folkmängden är andelen grönområden förhållandevis låg.

Utöver detta anser Centerpartiet att de låga p-talen riskerar att öka parkeringstrycket på de kringliggande områdena och förskolgården i området blir för liten med ökat slitage på närliggande parker som följd.

Vi anser att Eriksbergs karaktär ska bevaras som en grön stadsdel och har länge förespråkat att om området ska förtätas så bör det göras varsamt. Den förtätning som skulle kunna göras bör göras på redan hårdgjord mark, säger Freija Carlstén (C), ersättare i plan- och byggnadsnämnden.

 

För mer information, kontakta:

 

Matilda Kylefors
Politisk sekreterare

matilda.kylefors@uppsala.se

Hammarparken_ERiksberg

Förslag för Hammarparken i Eriksberg. I det nya förslaget föreslås vägen in i området förkortas.