Centerpartiet motsätter sig att frångå Boverkets rekommendationer för skolgårdar

Vid gatu- och samhällsmiljönämndens sammanträde den 16e juni 2020 behandlades informationsärendet Riktlinje för utemiljöns yta och kvalitet vid förskolor och grundskolor, vars syfte är att beskriva den storlek samt kvalitet som ska gälla för att nå en god utemiljö för barn.

Minoritetsstyret har valt att dela in kommunen i 3 delar: Zon 1 - innerstaden, Zon 2 - stadsbebyggelse där tät stad är målbilden, respektive Zon 3 - övriga områden. Centerpartiet motsätter sig kraftfullt att tillräcklig hänsyn inte tas till de rekommenderade 30 kvm/barn i grundskolan, och att man nöjer sig med ett minimum på 20 kvm.

"Vi kan se en trend i samhället att ytorna för barn och unga minskar i den täta staden vilket får negativa konsekvenser för barns utveckling och hälsa. Att vända den trenden och investera i tillräckligt stora ytor med hög kvalitet måste vara en prioritering" säger Jonas Petersson, gruppledare för Centerpartiet i kommunen.

I Boverkets vägledning Gör plats för barn och unga! presenteras en sammanfattning av forskningsresultat som rör den positiva betydelse som utemiljön och utevistelsen har för barn. Det beskrivs hur vistelse och lek i rymliga och gröna utemiljöer starkt samspelar med den psykosociala och motoriska utvecklingen, inlärnings- och koncentrationsförmåga samt kroppsuppfattningen för att nämna några exempel. För att kunna kalla utemiljön god är det grundläggande att den är av väl tilltagen storlek, minst 30 kvm/barn i grundskolan och 40 kvm/barn i förskolan.

Om man menar allvar med denna ansträngning ska man inte göra sådana här stora undantag från Boverkets rekommendationer, speciellt inte på mark som ännu inte är bebyggd. I exempelvis de Sydöstra stadsdelarna må tät stad vara målbilden, men barn och ungas hälsa ska inte bortprioriteras på det här sättet, säger Jonas Petersson.

Det börjar bli riktigt tröttsamt att minoritetsstyret återigen har glömt bort landsbygden. På landsbygden finns bebyggelse som liknar Zon 2 och som de inte tagit med i beräkningen, säger Karin Ericsson, ledamot i Plan- och byggnadsnämnden.