Centerpartiet satsar på grön utveckling, trygghet och företagsklimat 2022

Centerpartiet presenterade under torsdagen sitt förslag till budget för Uppsala kommun 2022. Partiets budgetförslag domineras av satsningar på grön utveckling, trygghet och företagsfrämjande.

Centerpartiet föreslår i sin budget satsningar på grön utveckling för cirka 50,7 miljoner kronor. Bland partiets förslag finns bland annat att köpa och bevara Seminarieparken som just en park, avslutat planarbete för Blodstensskogen samt inrättandet av ett miljö- och klimatkansli. Dessutom vill Centerpartiet kraftigt reducera de planerade investeringarna i de sydöstra stadsdelarna med mer än 3 miljarder kronor 2022-2031.

- Vårt parti är besjälat av grön utveckling av hela Uppsala kommun. Därför lägger vi en budget för en grönare och mindre aggressiv stadsbyggnadspolitik där Uppsala växer i en hållbar takt och natur och grönska värnas. Vi vill även växla upp kommunens miljö- och klimatarbete för att möta vår tids stora ödesutmaning bättre än vad som görs idag, säger Centerpartiets gruppledare Jonas Petersson.

Ett annat stort nummer i budgetförslaget är åtgärder mot otrygghet, som Centerpartiet avsätter 57,6 miljoner kronor för 2022. Partiets största trygghetssatsning är en kraftsamling mot hedersrelaterat våld och förtryck som spänner över flera nämnder och som nästa år beräknas kosta 25 miljoner kronor.

- Vi föreslår kraftfulla åtgärder mot både otryggheten och det utanförskap som föder otryggheten. Vi vill till exempel utöka kommunens satsning på ordningsvakter och inrätta en samordnande trygghetscentral. Men vi avsätter också omfattande medel för arbetsmarknadsåtgärder, sociala insatser och brottsförebyggande arbete, fortsätter Jonas Petersson.

Centerpartiets tredje stora prioritering är insatser för att förbättra kommunens företagsklimat, som enligt Svenskt Näringsliv hör till landets sämsta. Partiet vill bland annat lansera en digital företagsportal, utöka tjänsten som näringslivsdirektör till en heltidstjänst och inrätta en krångelombudsperson för att minska byråkrati och krångliga processer i kommunen.

- Uppsalas företag är grunden för vårt välstånd och vår välfärd, de resurser som vi i politiken fördelar till olika ändamål skapas i företagen. Vi föreslår ett antal små och stora insatser för att förbättra företagsklimatet, men för att verkligen nå framgång behövs ett politiskt engagemang och ledarskap för företagarfrågorna som dessvärre saknas just nu, menar Jonas Petersson.