Full pott, men till vilken nytta?

Trafikverket har meddelat att Uppsala kommun och region Uppsala får två miljarder i bidrag till delsträckan Kunskapsspåret, den sträcka som enligt alla utredningar är i störst behov kapacitetsstark kollektivtrafik.

- Även om det är välkommet att Uppsala får stöd för att utveckla kollektivtrafiken så innebär projektet fortfarande stora kostnader för kommunens invånare, säger Jonas Petersson, gruppledare för Centerpartiet.

- Uppsalaborna kommer fortfarande behöva stå för minst hälften av den totala kostnaden, något som kommunen behöver bekosta genom ännu fler lån. Detta sker i ett läge med stigande räntor och när kommunen redan har behov av investeringar i skola och vård och omsorg åt en åldrande befolkning.

- Sett till helheten står Centerpartiet fast vid att spårväg med denna sträckning är fel teknikval. Den bro som kommer korsa Fyrisån skär genom ett område med höga kulturvärden och känslig miljö.

För att bidraget överhuvudtaget ska betalas ut krävs dessutom att det rullar trafik på Kunskapsspåret senast 2029, det vill säga att båda delsträckorna, depån och bron över Fyrisån är färdigbyggda och i drift.

- De förespeglat gratis pengarna är alltså strängt villkorade, och det enligt kriterier som det är mycket osannolikt att vi kan möta. Det hela liknar en inte så lite slug plan från Trafikverket att spela givmilda för att i slutändan låta Uppsala stå för hela kostnaden.

Förslaget saknar också det besked som är det ojämförligen viktigaste för Uppsala

- Fryrspåret är och förblir den viktigaste pusselbiten och för det lyser finansieringen fortfarande med sin frånvaro. Fyra spår mellan Uppsala och Stockholm är avgörande inte bara för stadens utan hela regionens utveckling. Det besked vi fortfarande väntar på är att det finns pengar till fyra spår i den nationella planen. Det är en väntan som blir alltmer spänd och vi hade hoppats att det var på den satsningen Trafikverket valde att fokusera.

Kontaktuppgifter

Jonas Petersson, Centerpartiet gruppledare, telefon 0733004724

Richard Böhme, politisk sekreterare, 0736868099