Börja om från början med näringslivsrådet

Kommunens attityd till företagare måste förändras, skriver Therez Almerfors och övriga kommunalråd från alliansen.

Turerna med näringslivsrådet är ytterligare ett bakslag för politikers trovärdighet gentemot företagen. Ett rejält omtag behövs. Nu räcker inte fina ord och handlingsplaner, vi måste gå till handling. Näringslivet är grunden för att Uppsala ska utvecklas, för att skapa fler jobb, för att finansiera en bättre skola, vård och omsorg.

Det är olyckligt att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Utvecklingspartiet demokraterna inte antog vårt förslag om att tillsammans med näringslivets organisationer ta fram riktlinjer för ett råd. Det har varit en usel start med en oklar urvalsprocess vad det gäller bransch, jämställdhet och kriterier. Redan från start, innan något beslut tagits i kommunstyrelsen, borde vi ha satt oss ner tillsammans för att komma överens om hur vi ska gå framåt för att göra det bästa för näringslivet och kommunen.

Ansvaret för näringslivsfrågorna faller ständigt mellan stolarna och åtgärder behöver vidtas på koncernövergripande nivå. Samtliga nämnder och styrelser i Uppsala kommun måste ha ett gemensamt mål att alla kommunens medarbetare aktivt ska arbeta för att bli mer företagarvänliga. Dessutom måste kommunen koncentrera sig på sin kärnverksamhet och inte konkurrera med näringslivet.

Många mindre åtgärder kan sammantaget betyda mycket för att förändra den upplevda attityden från kommunen gentemot företagare. Det kan exempelvis handla om hur man arbetar med upphandlingar för att möjliggöra för fler företag att lämna anbud, förenkla byråkratiska regelverk eller möjliggöra valfrihetssystem på nya områden.

Vi behöver se över de politiskt beslutade riktlinjerna för att trygga likvärdigheten för företagen. För att bygga upp förtroendet hos näringslivet behöver den kommunala förvaltningen minimera godtyckliga beslut. Exempel på det är otydliga beslut. Företagare ska veta exakt vad som gäller oavsett om det är ett ja eller ett nej. Tillståndsprocesser måste kortas, företagare ska inte behöva se sina planer gå upp i rök.

Kommunförvaltningen finns till för Uppsalas invånare och inte tvärtom. Blanka avslag på tillståndsansökningar som inte motiverar vad som saknas eller vad som blivit fel måste upphöra. Service och pedagogik måste värderas högre redan i rekryteringsförfarandet till handläggarposter och kommunen bör satsa på regelbundna kompetenslyft.

Vi politiker måste vara ärliga och erkänna att näringslivets nuvarande bedömning av kommunens företagsklimat är ett djupt misslyckande. Enbart utifrån denna utgångspunkt kan vi motivera de nödvändiga omfattande åtgärder som måste vidtas. Vi måste se företagen för det grundläggande allmänintresse de faktiskt är.

Uppsala har haft ett näringslivsråd tidigare. Det resulterade i många bra förslag och handlingsplaner. Men där stannade det. Idéer är viktiga, men genomförande och handlingskraft är det som gör skillnad på riktigt.

Som politiker har vi ett ansvar att skapa rätt förutsättningar. Vi måste driva en politik som gör att fler väljer att starta, driva och utveckla företag. Det är bra för Uppsala och för oss Uppsalabor.

Therez Almerfors, kommunalråd (M)

Sofia Andersson, kommunalråd (M)

Ehsan Nasari, kommunalråd (C)

Jonas Segersam, kommunalråd (KD)

Jennie Claesson, kommunalråd (L)

Länk: Uppsala kommuns dåliga attityd mot företagare (unt.se)