Motion om en förbättrad fysisk trafikplan

Vid kommunfullmäktige den 22/5 lämnade centerpartiet in tre motioner och en fråga. Här kan du läsa vårt och Alliansens förslag om en förbättradf fysisk trafikplan.

Det finns flera styrdokument som hanterar trafikbilden i Uppsala. De viktigaste av dessa dokument är ”Program för mobilitet och trafik” (KSN-2019-2011) och ”Handlingsplan för mobilitet och trafik (KSN-2019-2011). Dessa kompletteras av bl.a. innerstadsstrategin.

Program och handlingsplan hänger intimt ihop, och syftet med programmet är att

  • visa vägen för hållbarhetsarbetet inom mobilitet och trafik med en planeringshorisont för år 2050 och framåt.
  • säkerställa att kommunen jobbar systematiskt och uthålligt med mobilitets- och trafikfrågor på såväl kort som lång sikt.”

Handlingsplanen skall dessutom:

  • konkretisera de beslutade tillståndsmålen i Program för mobilitet och trafik genom att ta fram mål för 2030.
  • ge en tydlig riktning på hur målen ska uppnås samt föreslå åtgärder för det fortsatta arbetet”.

Vi i Alliansen ställer oss bakom andemeningen i både program och handlingsplan. De innehåller fina visioner, men saknar tyvärr det helhetsperspektiv som krävs för att den skall kunna efterlevas eller vara effektiv. Det saknas dessutom konkreta förslag, verktyg och riktlinjer för hur planen skall kunna genomföras.

Som exempel på detta kan nämnas att det i planerna helt saknas mål för systematiskt arbete med trafikfrågor, och under inriktningsmålet för att effektivisera trafiksystemet nämns inte effektivare trafikflöden. Inte heller finns det tydligt utpekade transportleder för framkomlighet för olika trafikslag. Detta har tidigare framgått av planerna, men saknas nu helt.

Kommunen växer och är i full färd med att både ta fram en ny översiktsplan och att revidera innerstadsstrategin. Det gör det extra angeläget att både program och handlingsplaner som reglerar trafikbilden över tid är uppdaterade. Ett växande Uppsala ställer stora krav på effektiva och välfungerande trafiksystem.

I styrdokumenten behöver det tydligt framgå vilka “huvudnät” och prioriterade transportleder som gäller för både bilar, kollektivtrafik, cykel samt gångtrafikanter - och dessa huvudnät bör sedan utgöra grunden för all infrastrukturplanering.

Detta är en förutsättning för att kunna skapa gemensamma utgångspunkter för trafikprioritering och för att tydligare kunna problematisera målkonflikter som kan uppstå för att för att nå olika målpunkter.

Generellt sett är vi i Alliansen positiva till att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik i stadsmiljön. Men för att möjliggöra detta krävs också tydliga direktiv och planer för hur bil- och nyttotrafik smidigt ska ledas i staden för att undvika onödig genomfartstrafik.
Det krävs också välfungerande parkeringslösningar, för alla fordonsslag. Dessa måste vara multifunktionella, tillgängliga och bidra till liv och rörelse i staden.

Sammanfattningsvis så krävs ett helhetsperspektiv som idag saknas i planen. Nämnden bör inte lägga mer tid på frimärkeslösningar utan utgå från en tydlig plan för att kunna styra trafikflöden smidigt. Därför behöver ”Program för mobilitet och trafik” och ”Handlingsplan för mobilitet och trafik revideras”.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige

  • att Förvaltningen får i uppdrag att i samverkan med nämnden revidera Program för trafik och mobilitet och Handlingsplanen för trafik och mobilitet,
  • att Program och handlingsplan ska innehålla/omfatta en fysisk trafikplanering med konkreta riktlinjer och verktyg som skapar en helhetslösning för mobiliteten för alla trafikslag i Uppsala kommun.

Nora Karlsson (C) 2:e vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden

Mats Gyllander (M) gruppledare för Moderaterna i gatu- och samhällsmiljönämnden

Jonas Segersam (KD) kommunalråd för Kristdemokraterna

Jennie Claesson (L) kommunalråd för Liberalerna