S, V, MP och L:s överenskommelse riskerar skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten

Liberalernas besked om samarbete med Socialdemokraterna får stora konsekvenser för oss som bor i Uppsala och för vår älskade hemstad. Nu går styret vidare med planen för en betongstad i Sydöstra Uppsala och en bro rakt igenom känsliga natur- och kulturområden med risk för dricksvattenförsörjningen. När spårvägen ska finansieras riskeras nödvändiga satsningar på skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten.

Vårt ansvar som politiker är att våga prioritera och det är inte ansvarsfullt att lova allt till alla när vi är inne i en exceptionell svår tid med både hög inflation och recession. Det är därför minst sagt förvånande att läsa överenskommelsen mellan S,V,MP och L där de inte har lyckats prioritera utan lovar både miljardinvesteringar i spårväg och mer resurser till skolan. För mig är det svårt att få ihop den ekvationen, och när Erik Pelling får samma fråga av UNT, det vill säga hur de ska finansiera alla satsningar, ber han att få återkomma i frågan.

Det är självklart bra att överenskommelsen innebär att grundskolan fredas från besparingar 2024-2026. Men det är lite som att vara glad över att få ett plåster när man själv har rivit upp ett blödande sår. När styret och L envisas med att gå vidare med spårväg och massiv utbyggnad i Sydöstrastaden blöder kommunens ekonomi och någonstans måste pengar sparas in. Centerpartiet i Uppsala befarar att överenskommelsen mellan S, V, MP och L kommer att innebära nedskärningar inom äldreomsorg och socialtjänst. Även kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling är inne på detta i UNT där han säger att de kommer behöva spara in på andra områden.

Varför målar vi upp en så negativ bild av ekonomin och kommunens utveckling? Svaret är att vi står inför stora samhällsekonomiska utmaningar med historisk hög inflation och fortsatt stigande räntor. För kommunen innebär det högre kostnader på livsmedel och hyra för skolor, och ökade pensionskostnader på 420 miljoner enbart 2023. Inom kommunkoncernen går flera av bolagen med ekonomiskt underskott och intäkterna från den lukrativa kommunala markförsäljningen har bromsat in till nära på noll. Sammantaget har kommunens kassaflöde minskat dramatiskt och värre blir det under 2024 innan det eventuellt vänder i slutet av 2025. Samtidigt visar prognosen att skatteunderlaget minskar de kommande åren. Det är bistra tider och då krävs kloka prioriteringar.

Kommunen har stora investeringsbehov de kommande åren bland annat i skollokaler och teknisk infrastruktur för exempelvis vatten och avlopp. Inom den löpande verksamheten finns också stora hål att fylla. Grundskolan i Uppsala har sedan länge legat i botten nationellt när det gäller satsade pengar per elev på undervisning. Rektorerna har larmat om att grundbelopp per elev som skolorna får inte räcker, särskilt inte i de yngre årskurserna. Det akutstöd på tio miljoner som styret har annonserat räcker inte långt tyvärr. Även inom äldreomsorgen intar Uppsala en jumboplats i landet. 2020 spenderade 94 procent av landets kommuner mer pengar än Uppsala på sina äldreboenden, räknat per person som bor där. Som om det inte var nog har vi också stora utmaningar med kompetensförsörjningen inom socialtjänsten, skolan och äldreomsorgen. Här behövs en kraftig resursförstärkning för både behålla och rekrytera ny personal, så att välfärdens kompetensförsörjning kan tryggas.

De planerade investeringar av spårväg kommer att behöva lånefinansieras i stor utsträckning då kommunens möjlighet att finansiera med egna medel minskat på grund av att intäkterna från bolagskoncernen och mark- och exploateringsverksamheten minskar. Redan nu har kommunen årliga investeringar på 3 miljarder och åren 2026 – 2028 kommer kommunen att behöva investera närmare 6 miljarder årligen på grund av spårvägsprojektet. Samtidigt har kommunen redan idag en låneskuld på närmare 20 miljarder och enbart räntekostnaderna på lånen kommer att vara närmare 700 miljoner 2026 enligt nuvarande prognoser.

Vårt ansvar som politiker är att våga prioritera och Centerpartiet prioriterar skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten framför stora investeringar i spårväg. På så vis tar vi ansvar för såväl välfärden som kommunens långsiktiga ekonomiska stabilitet.

Ehsan Nasari (C), kommunalråd