Motion om att starta ”Jobbpakten”

Till kommunfullmätige den 19/6 lämnade Centerpartiet in tre motioner. Läs gärna den om att starta ”Jobbpakten” nedan.

Motion om att starta ”Jobbpakten”

Nyckeln till inkludering i det svenska samhället är arbete, och arbete skapas framför allt i den privata sektorn, det vill säga i våra företag. Arbetssökande som uppbär ekonomiskt bistånd ska få möjlighet att skaffa sig kunskaper och erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden för att så snabbt som möjligt komma in i egen försörjning, samtidigt som näringslivets kompetensförsörjning ska underlättas. För att lyckas med detta är samverkan med såväl näringslivet som civilsamhället av central betydelse.

För att möta kompetensbehoven spelar arbetsgivare en viktig roll genom att möjliggöra praktik och anställning. Inte sällan står de som uppbär ekonomiskt bistånd långt ifrån arbetsmarknaden, men många gånger har de förmågor som arbetsgivare skulle kunna tillvarata. Många organisationer, både privata företag och föreningar inom den ideella sektorn, vill ta ett socialt ansvar och bidra till en bättre samhällsutveckling. Men de vet inte alltid hur de ska gå till väga. Här behöver vi som kommun både utmana och underlätta för att våra företag och andra aktörer att ta ett socialt ansvar.

Precis detta har Stockholm Stad gjort, genom att starta ett medlemsnätverk för organisationer som vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Nätverket samlar idag cirka 400 stora och små organisationer från privat näringsliv, civilsamhället och offentlig sektor, ett nätverk som går under namnet ”Integrationspakten”. Alla organisationer som vill bidra till en inkluderande arbetsmarknad och som ställer sig bakom Stockholms stads värdegrund har möjlighet att ansluta sig.

Nätverkets huvudsyfte är fördjupat samverkan kring breddad rekrytering, jobbspår och mentorskapsprogram. Därutöver erbjuder nätverket medlemmarna en plattform för inspiration och kunskap, utbyte av idéer och erfarenheter, möjligheter till nya samarbeten, synliggörande av sitt engagemang och möjlighet att stärka sitt sociala hållbarhetsarbete. I en utvärdering som gjordes av Stockholm stads Integrationspakten ett år efter att projektet hade lanserats (2020), angav 11% av medlemmarna att de rekryterat stockholmare som stått utanför arbetsmarknaden som anställda eller praktikanter som en följd av medlemskapet, och 10% uppgav att insatsen lett till kompetensutveckling av individerna.

Utvärderarnas bedömning var att detta var en bra effekt med tanke på hur ny Integrationspakten var samt att pandemin påverkade förutsättningarna till det sämre. Med inspiration och lärdomar från Stockholm Stads ”integrationspakten” borde vi starta upp ett liknande nätverk med inriktningen att:

1)      Förenkla möjligheten till partnerskap mellan kommunen och arbetsgivare för rekrytering, praktikplatser, mentorskap samt utformning av kommunens utbildningar för att de ska möta näringslivets kompetensbehov.

2)      Ta vara på och förstärka möjligheterna till innovation och nya arbetssätt som kommer av att kommunens verksamheter samarbetar med andra aktörer, eller när exempelvis företag och civilsamhälle möts och delar visionen om att korta vägen till integration.

Huvudmålgruppen för insatserna inom ramen för Uppsala kommuns medlemsnätverk ”jobbpakten” ska vara de individer som får ekonomiskt bistånd men inte omfattas av Rusta och Matcha eller andra tjänster tillhandahållna av Arbetsförmedlingen. Vi behöver också hitta en bra avgränsning mellan ”Jobbpakten” och de upphandlande insatser som finns inom ramen för kommunens arbetsmarknadsåtgärder. För att snabbt få många företag och andra organisationer att ansluta sig som medlemmar till ”jobbpakten” bör vi:

1)      Genomföra detta i samarbete med samarbetspartners som redan har mötesplatser och nätverkande som sin verksamhetsidé

2)      Paketera ett attraktivt erbjudande för de organisationer som vill ansluta sig så att de i så stor utsträckning som möjligt kan förena samhällsnytta med affärs/verksamhetsvärde

3)      Skriv ett avtal mellan Uppsala kommun och de medlemsorganisationer som vill ansluta sig med tydliga åtaganden (anpassade efter varje organisations förutsättningar) och löpande uppföljning

4)      Utarbeta en målstruktur för ”Jobbpakten”, i syfte att förtydliga vision, syfte och mål med arbetet för både kommunen och medlemmarna i ”Jobbpakten”.

Vi har ett nätverkstänk inom klimatområdet, Uppsala Klimatprotokoll, vilket har visat sig vara ett framgångsrikt koncept. Nu behöver vi utveckla ett liknande koncept inom jobbskapande för att hjälpa de individer som står långt ifrån arbetsmarknaden in i egen försörjning. Alla organisationer och företag som är villiga att bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och som ställer sig bakom Uppsala kommuns värdegrund och lever upp till kommunens krav på goda arbetsvillkor ska få möjlighet att bli medlemmar.

Precis på samma sätt som vi behöver våra företag för att klara av klimatomställningen så behöver vi dem för att klara av integrationsutmaningen och få en mer social hållbar utveckling av Uppsala. Det är dags att starta ”Jobbpakten”.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Centerpartiet att kommunfullmäktige beslutar 

att med utgångspunkt i utvärderingar och lärdomar från Stockholms Stads ”Integrationspakten” och intentionerna i motionen starta ett liknande medlemsnätverk för en mer inkluderande arbetsmarknad och kommun

att i första hand utreda om Uppsala kommun skulle kunna starta ”Jobbpakten” genom att stötta befintliga Uppsalanätverk som skulle kunna omhänderta idéerna och inriktningen som beskrivs i motionen, i andra hand starta ”Jobbpakten” i samarbete med organisationer som har mötesplatser och nätverkande som sin verksamhetsidé

Ehsan Nasari (C)