Uppsalas arbetslösa behöver en jobbpakt

Kommunen kan göra mer för att underlätta för företag att ta större socialt ansvar, skriver Ehsan Nasari och Tove Hovemyr.

Många organisationer, både privata företag och föreningar inom den ideella sektorn, vill ta ett socialt ansvar och bidra till en bättre samhällsutveckling. Men de vet inte alltid hur de ska gå till väga. Här behöver vi som kommun både utmana och underlätta för våra företag och andra aktörer att ta ett socialt ansvar. Centerpartiet föreslår därför att Uppsala kommun ska lansera nätverket Jobbpakten, för att ge näringslivet och civilsamhället bättre möjligheter att bidra till ökad integration och tillväxt i Uppsala.

Nyckeln till inkludering i det svenska samhället är arbete, och arbete skapas framför allt i den privata sektorn, det vill säga våra företag. I dag kan avståndet mellan arbetskraft och arbetsgivare vara stort, särskilt för de som står långt från arbetsmarknaden. Samtidigt lider många företag av kompetensbrist. För att möta kompetensbehoven spelar arbetsgivare en viktig roll genom att möjliggöra praktik och anställning. Inte sällan står de som uppbär ekonomiskt bistånd långt ifrån arbetsmarknaden, men många gånger har de förmågor som arbetsgivare skulle kunna tillvarata.

Arbetssökande som uppbär ekonomiskt bistånd behöver få möjlighet att skaffa sig kunskaper och erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden för att så snabbt som möjligt komma in i egen försörjning, samtidigt som näringslivets kompetensförsörjning behöver underlättas. För att lyckas med detta är kommunens samverkan med såväl näringslivet som civilsamhället av central betydelse.

Precis detta har Stockholm stad gjort, genom att starta ett medlemsnätverk för organisationer som vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Nätverket samlar i dag cirka 400 stora och små organisationer från privat näringsliv, civilsamhället och offentlig sektor, ett nätverk som går under namnet Integrationspakten. Alla organisationer som vill bidra till en inkluderande arbetsmarknad och som ställer sig bakom Stockholms stads värdegrund har möjlighet att ansluta sig till nätverket.

Huvudsyftet med nätverket är fördjupad samverkan kring breddad rekrytering, jobbspår och mentorskapsprogram. Därutöver erbjuder nätverket medlemmarna en plattform för möjlighet att stärka sitt sociala hållbarhetsarbete, utbyte av idéer och erfarenheter, möjligheter till nya samarbeten, inspiration och kunskap och synliggörande av sitt engagemang.

I en utvärdering som gjordes av Stockholm stads Integrationspakten ett år efter att projektet hade lanserats (2020), angav 11 procent av medlemmarna att de rekryterat stockholmare som stått utanför arbetsmarknaden som anställda eller praktikanter som en följd av medlemskapet, och 10 procent uppgav att insatsen lett till kompetensutveckling av individerna. Utvärderarnas bedömning var att detta var en bra effekt med tanke på hur ny Integrationspakten var samt att pandemin påverkade förutsättningarna till det sämre.

I dag har vi cirka 3500 individer som får försörjningsstöd i Uppsala kommun, varav hälften på grund av arbetslöshet. Kostnaden för ekonomiskt bistånd under 2023 är prognostiserad till 440 miljoner kronor. Det motsvarar ungefär hälften av socialnämndens budget. Vi behöver alla goda idéer för att få fler att gå från bidrag till egen försörjning.

Därför vill vi i Centerpartiet, med inspiration och lärdomar från Stockholm stads Integrationspakten, att Uppsala kommun startar upp ett liknande nätverk under namnet Jobbpakten med syfte att:

  1. Förenkla möjligheten till partnerskap mellan kommunen och arbetsgivare för rekrytering, praktikplatser, mentorskap samt utformning av kommunens utbildningar för att de ska möta näringslivets kompetensbehov
  2. Ta vara på och förstärka möjligheterna till innovation och nya arbetssätt som kommer av att kommunens verksamheter samarbetar med andra aktörer, eller när exempelvis företag och civilsamhälle möts och delar visionen om att korta vägen till integration.

Huvudmålgruppen för insatserna inom ramen för Uppsala kommuns motsvarande medlemsnätverk Jobbpakten ska vara de individer som får ekonomiskt bistånd. För att snabbt få många företag och andra organisationer att ansluta sig som medlemmar till Jobbpakten bör vi också genomföra detta i samarbete med partners som redan har mötesplatser och nätverkande som sin verksamhetsidé.

Vi har ett nätverkstänk inom klimatområdet, Uppsala Klimatprotokoll, vilket har visat sig vara ett framgångsrikt koncept. Nu behöver vi utveckla ett liknande koncept inom jobbskapande för att hjälpa de individer som står långt ifrån arbetsmarknaden in i egen försörjning. Precis på samma sätt som vi behöver våra företag för att klara av klimatomställningen så behöver vi dem för att klara av integrationsutmaningen för en mer social hållbar utveckling av Uppsala. Därför har vi idag lämnat in en motion till kommunfullmäktige för att starta Uppsala kommuns Jobbpakten.

Ehsan Nasari, kommunalråd (C), 2:e vice ordförande, arbetsmarknadsnämnden

Tove Hovemyr, ersättare (C), arbetsmarknadsnämnden