Ungdomar i Uppsala förtjänar mer än begränsade feriejobb

Kommunens feriejobbsgaranti måste omfatta även den privata sektorn skriver Ehsan Nasari med flera.

I Uppsala kommun står vi inför en utmaning när det gäller ungdomars första steg in i arbetslivet. Arbetsmarknadsnämndens beslut den 1 december, lett av det socialdemokratiska styret med stöd av Utvecklingspartiet Demokraterna, innebär att ungdomar i årskurs 9 och på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram som söker feriejobb endast erbjuds platser inom kommunala bolag eller föreningslivet. De privata bolagen exkluderas. Denna begränsning av feriejobbens räckvidd belyser en bristande insikt i ungdomarnas behov och näringslivets potential.

Uppsalalliansen, bestående av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, föreslår ett mer inkluderande och framåtblickande tillvägagångssätt. Vi ser en värld av möjligheter i den privata sektorn, där majoriteten av nya jobb skapas. Feriejobb bör inte enbart betraktas som en tillfällig anställning. De fungerar som socialt stöd för ungdomar och bidrar till att öka deras möjligheter till ett tidigare inträde på arbetsmarknaden. Genom feriejobb får ungdomarna värdefulla erfarenheter, knyter kontakter med arbetsgivare och får insikt i olika arbetsområden och arbetsplatser som finns inom kommunen.
Feriejobben är med andra ord en språngbräda till framtida karriärer och måste därför reflektera den mångfald av yrkesval som finns i vår dynamiska arbetsmarknad.


Vårt förslag - att inkludera den privata sektorn i feriejobbsprogrammet - avslogs av styret med hänvisning till ökad administration. Men är det inte värt lite extra arbete för att säkerställa att våra ungdomar får de bästa möjliga förutsättningarna? Genom att öppna dörren till privata företag kan vi ge ungdomar chansen att utforska olika yrkesvägar och utveckla sina individuella intressen och ambitioner.

Den privata sektorn erbjuder betydligt fler jobbtillfällen och ett bredare utbud, vilket ger elever möjlighet att välja i enlighet med sina ambitioner och marknadens behov. Många företag är också angelägna om att ta ett samhällsansvar. Det är därför avgörande att Arbetsmarknadsnämnden agerar mer proaktivt för att säkerställa att ungdomar som feriearbetar får chansen att erfara arbetslivet i våra företag. Ofta är ett feriejobb det första steget in i arbetslivet, särskilt för ungdomar som följer yrkesinriktade gymnasieprogram.

Ett annat viktigt inslag i vårt förslag är att kommunala bolag ska integrera dessa feriejobb i sina egna budgetar, utan extra finansiellt stöd från Arbetsmarknadsnämnden. Att erbjuda feriejobb är en del av det sociala kontraktet mellan kommunen och dess unga medborgare och det bör återspeglas i hur kommunala bolag planerar och budgeterar för sin verksamhet. Därför yrkade våra partier på att de kommunala bolagen inte skulle få lönestöd för att de erbjuder feriejobb då vi anser att detta borde vare en del av de helägda kommunala bolagens ansvar inom ramen för bland annat det kommunövergripande programmet för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete.

Det är olyckligt att det socialdemokratiska styret slår ned ett förslag som ger ungdomar förbättrade förutsättningar men det är särskilt beklagligt att Utvecklingspartiet Demokraterna, trots att deras partiledare leder Uppsala kommuns näringslivsråd, har valt att stödja en politik som begränsar ungdomars arbetsmarknadsmöjligheter. En politik som stänger dörren till den privata sektorn, och därmed till en värld av möjligheter, är varken framtidsinriktad eller i linje med de värderingar som borde styra vårt samhälle.

I Uppsalaalliansen tror vi på ungdomarnas förmåga och vill att de ska få chansen att utforska, lära och växa. Det är dags för Uppsala kommun att utöka feriejobbsgarantin till att omfatta den privata sektorn. Låt oss ge våra ungdomar de verktyg och möjligheter de behöver för att bygga sin framtid.
Det är inte bara en investering i deras personliga utveckling, utan också en investering i Uppsalas framtid.

Ehsan Nasari (C), kommunalråd och andra vice ordförande arbetsmarknadsnämnden

Mårten Blix (M), ledamot i arbetsmarknadsnämnden

Tobias Hägglund, (M) ledamot i arbetsmarknadsnämnden

Eva Moberg (KD), ledamot i arbetsmarknadsnämnden

Tove Hovemyr (C), ersättare i arbetsmarknadsnämnden

Elin Björkman (M), ersättare i arbetsmarknadsnämnden

Dersim Orfali (KD), ersättare i arbetsmarknadsnämnden