Mål och budget


Personbild

I Centerpartiets förslag till Mål och budget 2022 med ekonomisk plan för 2023-2024 presenteras våra mest prioriterade satsningar 2021. Satsningarna spänner över samtliga kommunala verksamheter och sammanlagt tillförs välfärden 490 miljoner kronor. Centerpartiets främsta prioriteringar är grön utveckling, trygghet och företagande:

  • Centerpartiet satsar cirka 51 miljoner kronor i kommunens driftbudget på grön utveckling av hela Uppsala kommun. Flera av satsningarna avser bevarande och värnande av centrala grönområden såsom Seminarieparken och Blodstensskogen. Kommunen föreslås också få ett miljö- och klimatkansli för att växla upp den gröna omställningen.
  • Cirka 58 miljoner kronor i Centerpartiets budget avsätts för en rad åtgårder mot såväl otrygghet som det utanförskap som föder otryggheten. Genom fler ordningsvakter och en samordnande trygghetscentral stärks tryggheten i det offentliga rummet, arbetsmarknadsåtgärder och satsningar på förebyggande sociala insatser minskar utanförskapet och krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck bidrar till att ingen känner sig otrygg i det egna hemmet.
  • För att förbättra kommunens dåliga företagsklimat föreslås i Centerpartiets budget ett batteri av stora och små åtgärder. Framförallt behöver en ordentlig servicekultur etableras i kommunen, varför Centerpartiet vill se en bemötande- och serviceutbildning för alla kommunanställda som möter företag i sitt arbete. Företagares vardag förenklas också genom införandet av en digital företagsportal och en krångelombudsperson.
  • Centerpartiet vill att hela Uppsala ska växa hållbart. Därför görs kraftiga nedskärningar i de föreslagna investeringarna i spårvägar och utbyggnad av de sydöstra stadsdelarna. Genom att välja det billigare och flexiblare kollektivtrafiksystem Bus Rapid Transit och halvera mängden nya bostäder i Bergsbrunna, Sävja och Nåntuna sparas drygt 3 miljarder kronor under 2022-2031.
  • Landsbygdsinvesteringar på 1,6 miljarder kronor över tre år. Investeringarna går till bland annat fler bostäder, mer närservice och ett rikare fritidsliv på landsbygden. Fokus i satsningarna ligger på orterna Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge. Dessa orter ligger strategiskt väl placerade i kommunen och kan förse omgivande landsbygd med välfärd och service.

Centerpartiet Uppsalas förslag till Mål och budget 2022 med plan för 2022-2023. , 1.3 MB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.