Eda

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling innebär en välfungerande infrastruktur, bra boende och ett gott företagsklimat!

  • Bilen är viktig för oss som bor på landsbygden. Det är miljöfarliga utsläpp som ska försvinna, inte bilen. Laddstolpar för el-bilar kommer att behövas
  • Vi vill möjliggöra anropstyrd buss mellan Charlottenberg - Åmotfors - Koppom för en levande landsbygd i hela Eda Kommun.
  • Vi vill skapa ett småföretagshotell för företag som önskar gemensamma lokaler och kringresurser

För oss är landsbygdsutveckling en välfungerande infrastruktur, bra boende och ett gott företagsklimat.

Fiberutbyggnaden i kommunen har kommit till på ett initiativ från Centerpartiet. Utbyggnaden har kommit långt, men är inte klar än. Vi har för avsikt att se till att den med det snaraste blir färdigställt.

Vägar och järnväg är ett för Eda kommun ett mycket viktigt område som vi kommer att lägga stor vikt vid. Att vägarna genom kommunen är av bra standard är ett måste.
Bilen är viktig för oss som bor på landsbygden. Det är miljöfarliga utsläpp som ska försvinna - inte bilen.
Laddstolpar för elbilar kommer att behövas i allt större utsträckning för att tillgodose den ökande elbilsparken.

Tågtrafiken som arbetspendling mot Norge har de senaste åren minskat avsevärt. Arbetet tillsammans med Region Värmland och Norge är viktigt för de Edabor som jobbar på andra sidan gränsen. Det förutsätter naturligtvis att tågen stannar i Charlottenberg.
Vi vill titta på möjligheten att införa en anropsstyrd buss mellan Charlottenberg-Åmotfors-Koppom. Det möjliggör att leva och bo i hela kommunen.

Vi vill se till att det finns tomter för den som vill bygga och att det finns lägenheter för både unga och äldre där man vill bo. Det behövs små lägenheter för de unga till ett rimligt pris. En förutsättning är att det skapas detaljplaner för flerbostadshus, där ser vi Påskberget i Charlottenberg som ett fint område.

Eda kommun har många små företagare. Med jord och skogsbruk inräknat finns det ca 1700 företag.
Vi vill genom kommunens försorg skapa ett småföretagarhotell för de som har svårt att ensamma hålla lokaler och kringresurser.
Ett annat sätt att förenkla för småföretagare är att minska den kommunala byråkratin och korta ner handläggningstiderna.

För ytterligare utveckling av landsbygden behöver LIS-områdena (Landsbygdsutveckling i strandnära områden) utökas. LIS-områden gör det möjligt att bygga strandnära. Det är ett bra sätt att ta tillvara Edas fina resurser.

Skogsmarken samt betesvallar och jordbrukets grödor i Eda är ur klimatsynpunkt en mycket stor tillgång. Landsbygden tar hand om städernas koldioxidutsläpp och är en rekreationsplats för många.
Det är viktigt att värna de enskilda markägarnas äganderätt så att de i framtiden kan fortsätta förvalta skog och jord för kommande generationer.

Läs hela vårt kommunala program här!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.