Eda

Mat och miljö

Mer närproducerad och klimatsmart mat inom de kommunala verksamheterna!

  • Kommunen ska upphandla mat som är i nivå med svensk lagstifting gällande t.ex. djurskyddsområdet
  • Kvalité ska efterfrågas i offentliga upphandlingar, inte bara pris

Inom de kommunala verksamheterna vill vi öka andelen närproducerad och klimatsmart mat. Kommunen ska upphandla mat som är i nivå med svensk lagstiftning gällande t.ex. djurskyddsområdet.

Kvalitet ska efterfrågas i offentliga upphandlingar, inte bara pris.

Den svenska maten är världsberömd och något vi ska vara stolta över. Matproduktionen håller landskapet öppet, skapar kulturvärden och nya jobb. Med tydliga märkningar blir det lättare för oss som konsumenter att göra bra val när vi står i affären. Svenska livsmedel är säkra och hållbara miljömässigt och klimatmässigt.
Kommunen ska öka andelen närproducerad mat. Det gynnar Sveriges säkerhet, miljön, landets matproduktion samt svenska småföretagare och landsbygden.

Uppgradering av enskilda avlopp borde kunna gå enklare och billigare, det vill vi jobba för. Som det är nu kan det kosta den enskilde fastighetsägaren hundratusentals kronor. Vi tycker att den finska modellen är bra, vilken innebär att fastigheter som ligger längre än 100 meter från vatten och som inte ligger i ett grundvattenområde kan uppgradera sitt avloppsvattensystem i samband med annan renovering.
De avlopp som ligger nära vatten och har stora utsläpp, och alltså har störst påverkan på miljön, ska åtgärdas först.
Har man ett enskilt avlopp som inte har en betydande påverkan ska det vara möjligt att skjuta upp investeringen så den kan göras effektivt, något som skapar ett rimligt och effektivt system.
Det handlar både om att få så mycket miljönytta som möjligt för de investeringar som görs, samt respekt för människors ekonomi.

Vi vill att man utvecklar arbetet med att kvalitetsklassa vårt avloppsslam så att det kan återanvändas i jordbrukets kretslopp istället för att näringsämnena stannar på reningsverken.

Solenergi är en möjlighet där så är lämpligt. Vid nybyggnation av hus bör vi tänka klimatsmart, t.ex. genom att beakta möjligheten att installera solceller på taken.
Högteknologiska flispannor minskar utsläppen av koldioxid och är en möjlighet att ta tillvara på den ved som finns i kommunen.

Miljömedvetenhet i kommunal verksamhet anser vi är angeläget.

Läs hela vårt kommunala program här!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.