Valplattform

För ett levande grums som satsar framåt!

Vi vill att hela kommunen ska leva och växa. Alla ska få del av vår välfärd oavsett var man bor i kommunen och vilka behov man har. För att alla ska kunna känna sig trygga vill vi satsa på hemsjukvård, omsorg och positiv polisiär närvaro. Vi vill fortsätta gynna företagande oavsett var de finns i kommunen för att skapa arbetstillfällen och en ekonomisk stabilitet. Vi vill se en friskare, miljövänligare kommun och krav på närproducerade livsmedel i all kommunal verksamhet.

Alla ska kunna bosätta sig där de vill och ha samma service som i tätorten med en fungerande infrastruktur. Familjer som vill bosätta sig på landsbygden ska ha möjlighet till en nära och trygg barnomsorg och skola. Vill du bo kvar när du kommit upp lite i åren ska det finnas attraktiva boenden i hela kommunen.

Kommunal hemsjukvård

Centerpartiet vill se en hemsjukvård anpassad till medborgarna. Den ska utgå från behov, boendeform och den ska åldersanpassas. För att uppnå det vill vi ha en ambulerande vårdcentral som ger alla medborgare samma service och möjlighet till vård oavsett var man bor. Det görs i samarbete med landstinget eller en privat vårdgivare.

Missbruksvård

Vi vill se en trendförändring där missbrukare tidigare kan fångas upp och där vårdgivaren ger rätt form av vård som är individanpassad. När vederbörande återvänder från behandlingen ska det vara ett aktivt mottagande för att motverka återfall. Resurser i olika former behöver diskuteras för att optimera vårdtagarens möjligheter till rehabilitering

Bostäder

En positiv utveckling av antalet invånare gynnar Grums ekonomiska stabilitet och tillväxt. För att uppnå det behöver vi öka inflyttningen, få våra pigga äldre och våra unga att stanna kvar eller komma tillbaka efter sina studier. Idag har vi brist på lägenheter både för unga och äldre. Många äldre som säljer sitt hus vill ha lägenhet vid attraktiva lägen. Barnfamiljer söker ofta hus medan unga vill ha lägenheter. För att få en befolkningstillväxt vill vi:

  • Bygga attraktiva boenden för äldre så att de stannar kvar i kommunen och vi frigör boenden för barnfamiljer.
  • Underlätta billigare lägenhetsbebyggelse både i tätorter och på landsbygden.

Lokalt företagande

Det händer mycket positivt i Grums nu med utbyggnad av både Gruvöns bruk och Gruvöns sågverk. Det kommer i förlängningen ge en del nya arbetstillfällen och en stabilitet i kommunen. Men det är främst hos de små och medelstora företagen som de nya arbetstillfällena kommer att finnas. Därför är det viktigt att vi ger dessa fortsatta förutsättning att växa och blomstra genom att:

  • I upphandlingen av mat till skola och omsorg skriva den på ett sätt så att de lokala livsmedelsföretagen kan leverera produkterna.
  • När vi bygger ska vi i första hand använda trä som byggmaterial som levereras av lokala handlare.

Kommunikationer

Det ska finnas möjligheter till bra kommunikation oavsett om du bor i tätort eller på landsbygden. Genom att:

  • Vägunderhållet skall avspegla sig på kvalitén även på vägnätet utanför tätorten som ska ha samma standard som i Grums.
  • De enskilda vägarna ska ha bibehållet stöd. Underhållet på dessa sköts till stor del med frivilliga krafter. Finansieringen via statliga och kommunala bidrag räcker ofta inte till utan många vägsamfälligheter tar redan idag ut avgifter från sina medlemmar.
  • Det behöver underlättas för medborgarna att ta sig till tätorten och resecentra genom bättre förbindelser inom kommunen.

Skolan

Vi vill understryka vikten av en pedagogisk kvalitativ undervisning där elevens lärande står i centrum Vi stödjer visionen antagen av Grums kommun att vi ska ha en skola i framkant. För att nå dit vill vi påbörja ett arbete mellan alla partier för att få en bred, stabil överenskommelse för hur vi ska nå fram till målet. Den pedagogiska tryggheten genom behöriga lärare samt den fysiska sociala tryggheten skall vara viktiga parametrar till att nå en skola i framkant. Närhet till skolor för de yngre eleverna utanför Grums tätort som skolorna i Slottsbron, Skruvstad , förskolan i Slottsbron samt friskolorna i Borgvik och Värmskog skall också vara en viktig parameter. Skolmaten skall vara närproducerad och med varierande näringsriktiga livsmedel.

-Servera närproducerad näringsriktig mat i våra skolor och på äldreboenden.

Fritid för ungdomar och unga vuxna

Vill du syssla med någon form av sport finns det ett stort utbud i kommunen idag. Det är viktigt och något vi ska värna. För de som inte är intresserade av sport behöver vi kunna erbjuda ett alternativ. Det gör vi genom fritidsgården om de är under 15 år. Många av våra ungdomar och unga vuxna är bil- mc eller mopedburna. För att främja motorintresset hos ungdomarna skulle det kunna inrättas fritidsgarage med en motorintresserad och kunnig vuxen som ledare.

Incidentberedskap

Vi behöver en väl genomtänkt organisation för att räddningstjänsten ska klara sitt uppdrag att vara tillgängliga för hela kommunen. Vi stödjer därför omdisponeringen av deras nuvarande lokaler i Grums centrum till en mer ändamålsenlig lokalisering. De behöver lokaler som är bättre anpassade till verksamheten och ett insatsområde där de inte har trafiktekniska hinder såsom järnvägskorsningar där järnvägen av naturliga skäl har företräde.

För att kunna få snabba insatser i alla delar av kommunen behöver vi satsa på deltidsbrandmän och minst en basbil placerad ute i kommunen för första insats vid incidenter med lång körtid.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.