Karlstad
Centerpartiet lokalt

Det gröna samhällsbygget

Centerpartiet i Karlstad kämpar för:

  • att trygghetsboenden även finns i kommunens mindre tätorter
  • att fokus är på livskvalitet vid stadsplaneringen
  • att verka för att nya bostadsområden förses med busstrafik i tidigt skede
  • att fortsätta utveckla dubbel markanvisning för att få till byggande i kommunens mindre tätorter
  • att lekplatser fortsatt ska rustas upp och göras tillgängliga för alla, bygga temalekplatser och skapa lekvänliga miljöer i kommunen
  • att testa kommunal borgen vid bostadsbyggande på landsbygden
  • att utveckla fler strandnära områden för bostäder eller verksamheter
  • att stänga av biltrafiken i centrala Karlstad under en helgdag i samband med ett evenemang
  • att utveckla Stora Torget till en mötesplats för kultur- och fritidsaktiviteter som scenkomstframträdanden, parkour och konstfrusen isbana

Det gröna samhällsbygget

Centerpartiet vill bygga ett hållbart samhälle. Därför är det viktigt att ha ett stort fokus på livskvalitet vid stadsplanering. När nya stadsdelar planeras ska alla delar i ett samhälle beaktas, till exempel ska kollektivtrafik, gång- och cykelvägar, förskolor och skolor, idrottsplatser och vatten och avlopp tidigt planeras in.

Centerpartiet vill att bostadsområden som byggs ska innehålla en variation av upplåtelseformer. Villor, bostadsrätter och hyresrätter ska blandas och storlekarna på lägenheterna ska vara varierade.

Ett grönt samhälle skapas genom att kommunen lägger grunden för miljövänliga livsstilar. Att förtäta staden är miljövänlig stadsplanering. Genom att bland annat bygga högre så använder vi kommunens mark mer effektivt, sparar parker och grönområden och fler människor får tillgång till kollektivtrafiken. Att bygga på höjden kräver att hänsyn tas till den befintliga strukturen. Vi vill att nya hus passar in så att det ser estetiskt tilltalande ut.

I nya områden vill Centerpartiet att det ska vara möjligt att bygga högre hus än vad som görs idag. Karlstad Bostad AB ska vara en drivande aktör på bostadsmarknaden för ökat byggande där vinsterna ska användas för att säkerställa att det finns enklare, billigare och mindre lägenheter runt om i hela kommunen. På så sätt motverkas boendesegregation och utbudet stärks på bostadsmarknaden.

Ur ett miljöperspektiv innebär ett hållbart samhälle, att när kommunen planerar och bygger måste ledstjärnan vara att påverkan på vår miljö blir minsta möjliga. Vi vill värna om och använda kommunens rätt att kunna ställa höga klimat-, energi- och miljökrav vid nybyggnation. Återanvändning, återvinning, avfallshantering likväl som energibesparing och klimatsmart uppvärmning ska vara enkelt och tillgängligt.

Vi tycker att det ska byggas fler fastigheter i trä. Ett av målen som vi vill verka för är att nyproduktion av fastigheter i kommunen ska till 50 procent vara träbyggnation.

Det är viktigt att hinna med att bygga kommunal service när kommunen förtätar de centrala delarna av Karlstad. Att människor ska ha tillgång till en skola och förskola i sin närhet är en självklarhet för oss. Vi vill förbättra möjligheten för barnfamiljer att röra sig och aktivera sig i våra bostadsområden, därför ska kommunens lekparker locka till lek och aktivitet.

Karlstad kommun har antagit en plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Centerpartiet vill verka för att fler strandnära områden görs tillgängliga i kommunen för nya attraktiva bostäder eller verksamheter.

Centerpartiet vill se att det byggs trygghetsboenden i kommunen och särskilt prioriterat är våra mindre tätorter. Det ger de äldre möjligheten att bo kvar på sin ort men flytta till en mindre och tryggare lägenhet. Det öppnar i sin tur upp för barnfamiljer att flytta ut till landsbygden.

Centerpartiet vill fortsätta med dubbel markanvisning som kommunen tidigare använt för att få till byggnation i våra mindre tätorter. Vi ser det som ett viktigt verktyg för att människor ska ha möjlighet att bo och verka i hela kommunen.

Dubbel markanvisning innebär att de som vill bygga får tillgång till två olika tomter. En tomt är centralt placerad och en tomt placerad i någon av kommunens mindre tätorter. På så sätt får Karlstad nya bostäder i hela kommunen. Vi vill utveckla dubbel markanvisning så att vi får till byggnationer av exempelvis hyresrätter och bostadsrätter i de mindre tätorterna.

Kvalitet ska efterfrågas i offentliga upphandlingar, inte bara pris.

En levande stadskärna

Centerpartiet arbetar aktivt för att få till ett levande centrum i Karlstad. Samverkan är ytterst viktig mellan kommunens förvaltningar och näringsliv samt mellan och med fastighetsägare, hyresgäster och medborgare. Vi vill föra en aktiv dialog där vi tillsammans tar fram idéer och förslag.

Centrum ska vara en plats som alla har tillgång till och en plats där man vill spendera tid. Vi vill att staden ska ha bra belysning, vara en trygg och säker plats att vistas på och att möjlighet till aktivitet ska vara god, för alla invånare. Vi ser centrumkärnan med ett rikt kultur- och evenemangsutbud samt möjlighet till spontan aktivitet som viktigt.

Vi vill utveckla Stora Torget till att bli en mötesplats för fler kultur- och fritidsaktiviteter.

Vi är positivt inställda till möjligheten för krögare att ha längre öppettider om de vill i samverkan med berörda parter.

Centerpartiet vill vid speciella evenemang i centrala Karlstad ge möjlighet till att stänga av biltrafik i centrum för att skapa en gemytligare atmosfär. Det underlättar för handeln att flytta ut delar av sin verksamhet på gatan och möjlighet att uppleva Karlstad centrum förstärks. I samband med större evenemang ska det vara gratis att åka med Karlstadsbuss. Regionaltrafiken ska vara gratis inom Karlstad kommun under detta tillfälle. För att alla kommuninvånare ska ha tillgång till evenemanget ska det finnas gratis parkering vid utvald plats vilken erbjuder skytteltrafik till centrum.

Nya resecentrum

Nya resecentrum ska bli ett nav för klimatsmart kollektivtrafik. Järnvägsstationen ska bevaras och Hamngatan utvecklas till en stadsgata där gående, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik samsas. Att promenera och cykla ska vara enkelt i centrum och nya resecentrum ska binda ihop centrala Karlstad med de södra stadsdelarna.
Nya resecentrum är en stor investering som kommunen gör som är nödvändigt för Karlstads fortsatta utveckling. Kommunen växer och möjlighet att smidigt knyta ihop kollektivtrafik är viktigt för att främja fortsatt utveckling. Från resecentrum kan resande ta både buss och tåg för vidare färd i Värmland eller ta en kort promenad till de centrala delarna av staden.

Läs hela vår vision här!