Karlstad
Centerpartiet lokalt

Fritidshem

Centerpartiet i Karlstad kämpar för:

  • fler behöriga fritidspedagoger/lärare i fritidshem
  • bättre anpassade lokaler
  • ge mer medel till kompetensutveckling för fritidspedagoger.
  • se över gruppstorlekarna

Fritidshemmet

Fritidshemmets verksamhet har en viktig roll såväl i barnens sociala utveckling som i deras kunskapsutveckling. Den ska utgöra en stabil punkt där barnen kan utvecklas före och efter lektionstid. Fritidshemmen ska vara en trygg plats, fri från mobbning där eleverna blir sedda och får bästa möjlighet att utvecklas.

Fritidshemsverksamheten på Karlstads grundskolor behöver utvecklas. De yngre barnen tillbringar nästan lika mycket tid i fritidshemmet som i skolan. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklass och skola och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevers utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshemmens verksamhet har en viktig roll såväl i barnens sociala utveckling som i deras kunskapsutveckling. Den ska utgöra en stabil punkt för barnen att utvecklas i sin takt.

För att fritidshemmen i Karlstad kommun ska lyckas med sitt uppdrag vill vi i Centerpartiet se att kommunen gör en satsning på våra fritidshem. Vi behöver se över gruppstorlekarna och minska dessa där det behövs. Fritidshemmets lokaler behöver vara ändamålsenliga för verksamheten och gruppstorleken.

Precis som när det gäller övriga kunskaper behöver barnen mötas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Vi vill se fler utbildade fritidspedagoger i våra skolor och fler vuxna i grupperna. Vi vill att de som jobbar inom fritidsverksamheten och saknar rätt utbildning får möjlighet att utbilda sig.

Läs hela vår vision här!