Karlstad
Centerpartiet lokalt

Grundskola

Centerpartiet i Karlstad kämpar för:

 • att alla elever når fullständiga betyg
 • att införa tvålärarsystem i de skolor i kommunen som har lägst studieresultat
 • att skolan ska bli mer likvärdig
 • att öka andelen behöriga lärare
 • att tidiga insatser sker för de elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen
 • att stimulera särbegåvade elever
 • att öka resurserna till de skolor med lägst resultat
 • att öka IT-användningen i skolan
 • att anställa fler studie- och yrkesvägledare
 • att ha kvar skolorna i Molkom, Skattkärr, Vallargärdet, Vålberg och Väse
 • att ridsport införs som elevens val

Grundskolan

Att alla elever i Karlstad kommun ska nå fullständiga betyg och ha möjlighet att studera vidare efter grundskolan är vår första prioritet. Centerpartiet vill se en fortsatt satsning på ett tvålärarsystem som används på Kronoparksskolan idag. Detta för att tidigt fånga upp och stötta de elever som har det svårt men också för att stimulera och utveckla de elever som har lätt för sig.

Ett tvålärarsystem möjliggör för pedagoger att hinna med att både planera och genomföra lektioner på ett tillfredsställande sätt. Det i sin tur skapar trygghet för eleverna, ger större chans att inhämta kunskap och nå uppsatta kunskapsmål. Att införa ett tvålärarsystem tar både tid och resurser. Därför bör vi börja med att införa systemet i de skolor i kommunen med lägst studieresultat. Detta för att skapa en mer likvärdig skola där alla får chansen till en bra studiegång. Ett tvålärarsystem tillsammans med en fortsatt satsning på lärare och skolledning är vi övertygade om är rätt väg att nå vårt mål.

Vi lever i ett digitalt samhälle. IT finns runt omkring oss och är ett viktigt verktyg i vår vardag. Därför är det viktigt att elever förstår teknikens möjligheter och begränsningar. Att kunna använda IT som verktyg för lärande är viktigt både ur elev- och pedagogsynpunkt. Centerpartiet vill se en satsning på IT-verksamhet inom Karlstad kommuns skolor och vårt mål är att alla elever i Karlstad kommun har en egen dator i grundskolan redan år 2020. En dator är ett viktigt verktyg i lärandet och ju mer utvecklad IT:n blir desto viktigare blir det att hänga med i tekniken.

Ständig utveckling av arbetsmiljön för att stärka arbetsplatsen är viktigt för att behålla och locka till sig lärare och på så sätt behålla kompetensen inom kommunen.

Att ta hand om djur och natur skapar tidigt en känsla för ansvar. Ridsporten lockar allt fler utövare och har goda framtidsutsikter. Vi vill stärka upp möjligheten att utöva ridsport i samverkan med ridklubbar på elevens val.

Centerpartiet vill se fler studie- och yrkesvägledare även i de lägre åldrarna, redan i årskurs 5-6. En studie- och yrkesvägledares jobb är att vägleda till rätt studier som gör att personer kan nå de uppsatta målen Det här är viktigt för alla nyanlända i vår kommun. Att komma till ett helt nytt utbildningssystem är svårt och det är avgörande att rätt stöd finns så att möjligheten till arbete efter avslutade studier ökar.

Vi tycker att alla ska ha möjlighet till en skolgång i närheten av sitt hem. Skolorna i Molkom, Skattkärr, Vallargärdet, Vålberg och Väse fyller en viktig samhällsfunktion på den lokala orten.

Läs hela vår vision här!