Karlstad
Centerpartiet lokalt

Fortsatt stärkning av landsbygden och våra tätorter

Centerpartiet i Karlstad kämpar för:

 • att införa en utvecklingsgaranti för landsbygden
 • att tillgången till fiber finns i hela kommunen
 • att genomföra nya riktade satsningar för att stärka upp våra mindre tätorter
 • att verka för likvärdiga distributionsmöjligheter över hela kommunen
 • att företagssamverkan i form av träffar för landsbygdsföretagare sker
 • att enskilda avlopp endast ska åtgärdas där det finns stort behov av lägre övergödning
 • att mer pengar går till de bygdegårdar med hög aktivitet
 • att öka landsbygdsmedlen
 • att förstärka lokala drivkraften
 • att ta fram en utvecklingsplan för landsbygden
 • att ta fram en turismutveckling på landsbygden

Fortsatt stärkning av landsbygden

Områden som ligger utanför tätorterna har stor utvecklingspotential. Landsbygden behöver fortsatta utvecklingssatsningar för att de som bor och verkar där ska ha goda levnadsvillkor och möjlighet att bo kvar. Den som vill bosätta sig på landsbygden ska ha möjligheter för ett gott liv.

I Karlstad kommun finns till ytan mycket landsbygd med tillhörande större tätorter som Edsvalla, Grava, Molkom, Skattkärr, Ulvsby, Vålberg och Väse. Även stadsdelen Skåre är en tätort med stor potential med dess närhet till centrala Karlstad med stadsbuss samtidigt som det finns god och nära tillgång till skog och natur.

Centerpartiet kommer arbeta aktivt för att landsbygdsmedlen ska öka under nästa mandatperiod för att därigenom skapa ännu bättre möjligheter för landsbygdsutveckling.

Idag finns fokus på många projekt i Karlstad tätort och för att få balans till landsbygden behövs en utvecklingsgaranti. Ett sätt att göra det möjligt att bo och verka i hela kommunen är en utvecklingsgaranti. Det innebär att kommunen varje år genomför minst ett byggprojekt inom verksamheten som prioriteras och planeras utanför Karlstad tätort.

Vi vill ta fram en sammanhängande utvecklingsplan för hela landsbygden i Karlstad kommun. I utvecklingsplanen ska vi inte bara ha byggplaner utan det är minst lika viktigt med exempelvis samhällsfrågor och näringslivsfrågor. Resultatet från kommunens byggvisioner ska bland annat in i denna utvecklingsplan. En ökad satsning på kommunens enskilda vägar ska göras tillsammans med berörda vägföreningar.

En viktig fråga för landsbygden är att det lokala bostadsbyggandet tar fart och att flera kan bosätta sig i våra mindre tätorter. De föråldrade och stelbenta reglerna kring bostadsbyggande behöver förändras för att möjliggöra byggande på landsbygden. Dubbel markanvisning som har testats i kommunen ska vi fortsätta med, och även utveckla för att få fler bostäder i de mindre tätorterna. Kommunen ska ge direktiv åt vårt bostadsbolag KBAB att bygga nya bostäder i våra mindre tätorter.

Centerpartiet vill verka för att kommunen ska hitta nya lösningar för att bostadsbyggnationer ska öka utanför Karlstad tätort.

För Centerpartiet är företagande på landsbygden viktigt för att det skapar lokala arbetstillfällen så att kommunen kan upprätthålla samhällsservice som till exempel deltidsbrandkåren.

För att företagande ska kunna fungera med goda villkor utanför tätorten ska vi verka för likvärdiga distributionsmöjligheter över hela kommunen. Har man bra infrastruktur med väg och bredband samt möjlighet till snabb paketleverans stärker det företagande på landsbygden. Vi vill även skapa nätverksträffar på landsbygden för att få fler lokala landsbygdsföretagare. Kommunen ska fungera som ett nav för att skapa bättre förutsättningar för företagare på landsbygden. Detta för att göra det möjligt att driva företag i hela kommunen.

Det finns en stor potential kring turismutveckling på landsbygden. Friluftsliv, sjönära lägen, skog och natur, fiske och rekreation är några potentiella utvecklingsområden.
Den lokala drivkraften är stor i många av våra mindre tätorter och Centerpartiet vill stärka upp möjligheten för det lokal engagemanget.

Bygdegårdar

Bygdegårdar spelar en stor roll för många runt om i vår kommun. De bygdegårdar det finns ett stort intresse kring och där många aktiviteter anordnas vill vi bland annat stödja ekonomiskt så att de kan fortsätta utveckla sitt engagemang.

För de bygdegårdar som vill bygga ny avloppsanläggning anser vi att kommunen ska gå in och stötta dessa och ta halva kostnaden. Vi ser den långsiktiga fördelen med bygdegårdar och vi vill gärna ha kvar de som finns i kommunen.

Kommunens tätorter

Edsvalla

Molkom

Skattkärr

Skåre

Ulvsby

Vålberg

Väse

 

Läs hela vår vision här!